Испечати | Затвори го прозорот

Бугари - 100% ТуркоМонголи

Испечатено од: IDIVIDI forum
Категорија: Македонија и Свет
Име на форумот: Историја
Опис на форумот: Александар, Кирил, Самоил, Мисирков, Делчев
URL: http://forum.idividi.com.mk/forum_posts.asp?TID=9932
Датум на принтање: 13.Ноември.2019 во 20:19
Верзија на софтверот: Web Wiz Forums 10.03 - http://www.webwizforums.com


Тема: Бугари - 100% ТуркоМонголи
Постирано од: Boogie
Наслов: Бугари - 100% ТуркоМонголи
Датум на внесување: 12.Август.2006 во 09:31

Потеклото на бугарските племиња треба да се бара во монголските степи, како и кај сите турко-бугарски народи.  Припаѓаат на турската народносна група Алтаи, а јазикот им е турко-алтајски. Бугарите од Азија постопено се движеле кон Европа, за да во 2 век н.е. се населат меѓу каспиското и црното море. За прв пат на Балканите, Бугарите се забележани во 502 г. кога ја харале Тракија [THE BULGARIANS,  Extract from the book "Bulgaria Illustrated History", Bojidar Dimitrov, PhD., Author, Published by BORIANA Publishing House, Sofia,Bulgaria].

Околу јужното устие на Волга и ден денеска живеат неколку бугарски народа и тоа Болгари-Татари, Чуваши и АлМаринци. Балканските Бугари потекнуваат од Волга, од познатата волшка Бугарија, денешен Татарстан, а до 1919 г. нарекуван Болгаростан. Болгарите по националност се декларираат како Бугари-Татари [Boryngy..., 1963, 17-51], [Vorobev N.I., 1948, 80; Kozlova K.I., 1964, 20-21], [Boryngy..., 1963, 17-51], а имаат и свој посебен бугарски јазик, кој припаѓа на групата турки јазици  [Kashgari Makhmud, 1960, 66-68; Kononov A.N., 1972, 14]*.

Нема дилема, вистинските Бугари кои бугарската историја ги нарекува прото-Бугари, биле турски азијатомонголски народ, со свој турски јазик (History of the Bulgarian State, v. l, part 1, Sofia, 1938, pp. 332 337, by Prof. V. N. Zlatarski); официјалната бугарска историја тоа го потврдува, како и Бугарската Академија на Науките за која вистинските Бугари се турско племе со турски јазик (История на България. Т. II. С., 1981, с.60.).  Турскиот антропологичен тип и турскиот јазик на Бугарите не се поставуваат под сомнение; постојат неоспорни докази за турскиот карактер на стариот бугарски јазик, кои можат да се најдат по написите на вистинските Бугари, како Именикот на бугарските владетели, по пишувањата од византиските извори, но и по бугарските камени натписи од средновековието кои се на турски јазик (стр. 23-33 от Studia protobulgarica mediaevalia europensia. В чест на професор Веселин Бешевлиев. Велико Търново, 1992). 


Бугарски војсководец Мострич од 9 век

Материјалната култура на првото бугарско царство (до 971 г.) е чисто турска, со елеменит присутни во сите останати култури од турскиот каганат: дванаесетгодишен животински календар, култ кон Тангра, итн. (Б е ш е в л и е в, В. Първобългарите. Бит и култура. С., 1981; Р а ш е в, Р. Дунавска България и Централна Азия. - Втори международен конгрес по българистика. Доклади. Т.6. С., 1987, с. 205-210). Замислете, во турци Бугарите го вклучуваат и Цар Самоил!

Бугарската современа историја тврди дека бугарите се словенизирале и така настанал современиот бугарски народ. Но, дали е тоа така?  Историјата вели дека немало мешање на правите Бугари (турки) со Антите (Словените) од Бугарија, освен со Антите од Добруџа, за што постојат многу докази како  заеднички фолклор, посебни народни песни, ора, игри. Всушност, само во Добруџа и источна Тракија покрај црноморието се населиле правите Бугари (турки). По отоманската окупација на Бугарија во 14 век, правите Бугари поради културната, етничката и јазичната сличноста со  турците селџуци, масовно преминуваат во ислам и целосно се претопуваат во Турци. Така, денешните милион турци во Бугарија и оние уште толку насилно преселени "Турци" од Бугарија во Турција за времето на Тодор Живков, се оригиналните Бугари, наследниците на Хан Аспарух. Но, дел од вистинските Бугари (турки) не се исламизирал и денеска уште ги носат своите турски карактеристики- тоа се Гагаузите. Името Гагауз доаѓа од изворните бугарски (турки) зборови гаг-гуг што значи никако; имено, кога мнозинството вистински Бугари (турки) преминувале во 14 век во верата на своите побројни и посилни турки браќа, Селџуците, имало Бугари кои се опирале на исламизацијата со зборовите НИКАКО, па тој збор Гаг-Гуг станал синоним за вистинските Бугари кои останале доследни на христијанството.

Зборот Узи, значи Бугар и така постојат денеска Гага-Узи т.е. Гага-Бугари, Бугари кои си ја задржале својата христијанска  религија (Bakhshi Iman, "DJAGFAR TARIHI" (THE ANNALS OF DJAGFAR), Volume 3, KUL GALI, HON KITABY (BOOK OF HUNS), 28/29). Така, Бугарите од Узбекистан себе се нарекуваат Узбеки, што значи "да си Бугарин".

Гагаузите се туркомонголски народ, припадници на жолтата раса, со изразити монголски особини. Јазикот кој го говорат припаѓа на турки јазиците, а го нарекуваат туркче или гагаузче (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176). Гагаускиот јазик е јазикот на вистинските Бугари, оние на Хан Аспарух кој ги донел во денешна Добруџа. Гагаузите потекнуваат од Добруџа, Варна и источна Тракија, токму онаму кај што се населиле правите Бугари, турките. Денеска, историчарите од од Бугарија, за да ја одбранат својата хипотеза дека се мешавина на Буагри и Словени, одат дотаму дека Гагаузите се остатоци на Куманите и Печенезите, но во местата на Гагаузите од устието на Дунав до Русе, па на југ се до Бургас тоа се териториите каде што се населиле Бугарите. Ако се погледне етнографската карта на тој дел од Бугарија, тнр. права Бугарија од 1861 г., целата спомната област е чисто турска, населена исклучиво со православни и исламизирани туркобугари (Георги Радуле КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?).

Културата на Гагаузите е иста со онаа на добруџанските славенофони Бугари, така што можеме да речеме дека мешање на Бугари и Анти (Словени) имало само во Добруџа. Танците и народните песни, како и целиот фолклор на Гагаузите се идентични со Бугарите од Добруџа (Коларова 1998, објавено во Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176).      

Таткото на нацијата: Хан Аспарух, представен од Бугарите како монгол

Гагаузите т.е. Бугарите, како сите христијани во Отоманската Империја биле изложени на притисоци за исламизација од нивните отомански браќа, па многу од Гагаузите заедно со словенофонски браќа Бугари од Добруџа, по руско-турските војни од 18 век, се селат во Бесарабија, денешна Украина и Молдавија- руски територии до 1918 г., а подоцна советски. Интересно е што Гагаузите се сметаат за чисти Бугари т.е. прави. Иселените Гагаузи во руската империја до крајот на 19 век, секогаш од страна на официјална Русија се опишувани како Бугари по народност  (Скальковский 1836-1838; 1848, Бугньон 1853: 198, Свиньин 1867: 175, Могилянский 1913: 85).   Русите, за прв пат ги разграничуваат словенофоните Бугари од Добруџа (мешавина ан турките Бугари и Антите) и Гагаузите во средината на 19 век  (Кепен 1850: 196; 1852: 40; 1861: 62, Каранастас-Радова 2001: 23). Во тој период, царска Русија се стреми да создаде руска марионета, вештачка држава Бугарија и нова словенска нација Бугари, од различните словенски племиња кои живееја на територијата на денешна Бугарија. За таа цел, Русите мораа да ги тргнат вистинските Бугари, да им го замрат името, па затоа ги нарекуваа Гагаузи, а вистинските Бугари во Болгаростан (руска колонија) почнаа да ги нарекуваат Татари и  го променија името на нивната држава од Болгаростан во Татарстан. Едноставно, мораше да се скрие вистината дека вистинските Бугари се турки народ, азијатомонголски. Сепак, Гагаузите и во 20 век се декларирале по руските пописи како Бугари (Державин 1937: 87), односно како преселници од Бугарија во Русија, со своето вистински национално име (Державин 1914: 13). Гагаузите како најблиски на себе ги сметаат Турците и бесарабските-добруџанските словенофони Бугари (мешани Анто(словени)-Бугари (турки)) и најчесто се среќаваат бракови меѓу нив добруџанските словенофони Бугари (Регионални и етнокултурни български общности зад граница, "Аспекти на етно-културната ситуация", Изд. Асоциация АКСЕС - София, София 2000, стр. 117-176).     

Имаме историски податок од 13 век од англискиот професор на оксфордиот универзитет др. Роџер Бакон (1211-1294), со највисока универзитетска  титула Доктот Мирабилис, дека бугарите од денешна Бугарија говореле турски јазик. Но тој факт тој не го пренесол од некој друг извор, туку во 13 век лично ја посетил денешна Бугарија - Мала Болгарија (меѓу Стара Планина и Дунав) и вистинска азијатска Бугарија (Голема Бугарија), па во своето дело „Опус Мајус“ 1268 г. вели: „Мала Бугарија е во Европа и таму тие (бугарите) го говорат јазикот на болгарите кои живеат во Голема Болгарија, која е во Азија ("Kazan. The Enchanted Capital" (Flint River Press Ltd, London, 1995).
       
  знаме на Татарстан                                             знаме на Бугарија

Сите историски извори тврдат дека Бугарите и Антите (бугарските словени), а особено Бугарите и Македонците биле непријатели. Во егејска Македонија, во градот Филипи, пронајден е запис на туркобугарскиот хан Пресијан од 837 г. кој гласи: „Пресијан од Бога владетел на многу болгари, го испрати кавханот Исбул после давањето на војска нему и на боилот Коловур ПРОТИВ СМОЛЈАНИТЕ  ШДержавин, Н.С. История на България. Том І, с.213, цитат по Георги Радуле КОЙ ФАЛШИФИЦИРА ИСТОРИЯТА?Ќ. Во денешно време, бугарските историчари намерно зборчето „против“ го фалсификуваат и го преименуваат во „кај„, со цел да се пропагира кај пиринските Македонци кои носат смолјански корен, дека се Бугари. 

На друг средновековен бугарски споменик, напишан на варовна плоча од 9от век од страна на турско-татарските бугари кои говореле турски јазик, стои: Хан Омуртаг ја поведе својата војска против словените ...да ги уништи словените и да не можат да се оправат се додека постои сонцето и тече реката Тича ("Първобългарски надписи", Веселин Бешевлиев, София, 1979 г., БАН).

Како што гледаме, Бугарите никогаш не се словенизирале, туку и денеска опстојуваат и го задржале својот турки јазик и својата туркобугарска изворна култура. По овие историски сведоштва, како е возможно да се тврди дека Бугарите се словенизирале? Бугарите биле поробители на бугарските словени, а обете едноса биле премногу различни, како расно, така и културолошки и лингвално. Со ова испаѓаат ступидни тврдењата на бугарската историографија дека Св. Кирил и Методиј биле Бугари, создале бугарска азбука и јазик. Едноставно тоа не е возможно, оти во 855 г. кога светите словенски апостоли ја создадоа словенската азбука, Бугарите се турки народ кој говорел свој турски јазик, а официјален јазик им бил грчкиот. Дури 40 години подоцна, Бугарите го воведуваат како официјален словенскиот јазик, бидејки најбројна поробена етничка група во нивното царство биле Словените. Словенскиот јазик, како и грчкиот кој претходно бил официјален во државата, е туѓ јазик за Бугарите. Нивниот јазик не го смениле, уште е жив и се зборува од нивните наследници- ГагаУзите. Па да биле Бугари Св. Кирил и Методиј ќе говореа турски, ќе создадоа турска азбука, а не словенска. Да беа Македонците Бугари, ќе бевме турки народ и ќе си зборевме туркча јазик како Гага-Узите т..е Гага-Бугарите во Бугарија и Молдавија.

Инаку, дискутабилно е дали е вистинско тврдењето на бугарската историографија дека на преславската конференција на туркобугариските болјари, словенскиот јазик е прогласен за службен. Прво словенско дело напишано во Бугарија е на Константин Преславски, моравски словен, кој од латинските свештеници е протеран, па спас бара во Бугарија, поточно Преслав и во исто време од Јоан Егзарх, кој бугарите ги нарекува „насилници словенски“. По прогласувањето на Симеон за бугарски цар 915 г., Константин Преславски и Јоан Егзарх изчезнуваат и воопшто нема словенско творење во Бугарија, ниту пак оставиле таму свои следбеници и ученици. Дури 4 века подоцна, во второто бугарско царство, во кое владееле романците т.е. власите, излегува 1273 г. првото словенско дело во Бугарија- „Трновско Евангелие“. Значи, говорењето на создавање некаква си бугаро-словенска нација е само говорење, празни зборови, оти историските извори такво нешто не познаваат. Доколку се создала нација т.е. народ на бугарските Анти (т.н.р. бугарски словени) со туркобугарите (правите Бугари) и овие последните биле словенизирани, ќе имавме словенска книжнина на територијата на права Бугарија, меѓу Стара Планина и Дунав, но немаме ниту едно дело од некој локален Бугарин во тоа време!

Евлија Челеби кој ја посетил североисточна Бугарија во 1651 г., територијата населена во 6 век со туркоБугари, вели дека е посебна област- (Гага) Узка Милет и вели дека таму луѓето носат татарска носија и се од татарско потекло; протоБугарите се Узи. Челебија,  цела Добруџа ја представува како населена со турко-татарски народ, или мешавина од словено-татари. За Силистра вели дека е град на Татари, а за потсетување Силистра е центарот на средновековната бугарска црква. Освен Татари, Челеби вели дека во Добруџа има и Читаци- мешавина на Татари (прави Бугари, Челеби ги нарекува така поради правите Бугари од Болгаростан-Татарстан), Словени, Власи и Молдавци. Жените биле заблудени, но христијани, а ја населувале целата област на Добрич. Понатаму зборува за Делиорманци, исламизирани прави Бугари, кои не биле Османци, иако И тие како И останатите жители на Узка-Милет говореле турки јазик, различен од турскиот (османскиот) (“ЗА ГАГАУЗИТЕ” А. И. Манов., Музејна Библиотека, Варна).

Топонимите во североисточна Бугарија, исто така се чисто Турски како:  с. Узлар, (уз-лар = узите), Хорозлар, Азаплар, Герзалар, Сонгулар, Сиахлар, Каспичан (едно од бугарските племиња), Кочулар, Дураклар, Гейкчилер, Болгарево, Бургас итн.

Бугарската официјална историја ги признава Гагаузите  за најстари Бугари, дел од бугарската нација, но и туркобугарите од Бугаростан,Чувашија, руските степи итн. (Брошурка “БЪЛГАРИТЕ ИЗВЪН РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ’’Пламен Павлов, председател на Агенцията за българите в чужбина (август 1998 - март 2002 г., објавено од ВМРО Русе)).

Еве неколку примери од јазикот на вистинските Бугари, Гага-Узите:
 
GAGAUZ TÜRKLERİ (GÖKOĞUZLAR)

Ortodoks ayinler,
Verimli toprakların sunduğu şarap,
dilde,kültürde ve geleneklerde yaşayan görkemli geçmiş.
Anadolu Oğuzlarının hristiyan akrabaları..

Gagauzlar'ı Türk tutan en önemli unsurlar,

* İnat derecesindeki Türklük bilinci
* Türk dilinde yapılan ortodoks ayinler

Gagauzlar, 1000 yıllık ayrılığın ardından,Türk dünyası ile buluşuyor...

 
Гагаузкиот јазик спаѓа во истат група јазици како и чувашкиот (јазикот на Бугарите од Чувашија), татарстанскиот-болгарскиот (јазикот на Бугарите од Болгаростан-Татарстан), казачкиот јазик, турскиот, туркменистанскиот, узбескиот (Узбеките се бугарско племе), азербеџанскиот, киргискиот и јакут јазикот. Оригинално, гагаузкиот јазик бил пишуван со грчки букви, бидејки во бугарската држава на Балканот, која ја основа Хан Аспарух, како официјално писмо во средниот век го воведува грчкито. Дури во 20 век, Гага-Узите ја прифаќаат турско-латинската азбука и турското латинско писмо.
 
Јазикот на волшките Бугари, денеска Болгаростанци-Татарстанци од Татарстан е исто така турки јазик, но се пишува на кирилица од 1939 г.. Овој јазик е многу сличен на Гагаузскиот, оти Бугарите на Балканот се дојдени од денешен Татарстан, така што јазикот на вистинските Бугари од Татарстан (Волга) и Гагаузите имаат ист корен. Пример за болгарски-татарча јазик:  интервју со татарскиот Председател, извадок од неговата ВЕБ страница:
http://www.tatar.ru/president/vopros.php?lang=TAT - - . Еве еден друг пример за татарча, јазикот на Бугарите од Татарстан со латинска азбука:“Dungiz!!! Bashta Tatarcha soylesherge oyren. Annari Australia turinda uylarsin. Monda sinnen bashka da mankortlar kup. Hormet belen, Koala efende Ayuyev (The Tatar Gazzete, Editors Note, N 3-4, 18.04.2000).
                      Минтимер Шаимиев, претседател на Татарстан
 
Чувашите се Бугари од Република Чувашија и имаат исто потекло како и Бугарите од Болгаростан-Татарстан, Гагаузите (балканските Бугари) и Чувашија; и јазикот им е ист- туркобугарски. Самите Чуваши својата националност ја декларираат како бугарска.
 
Се наметнува прашањето: "Ако вистинските бугари говорат турки јазик, чиј е јазикот што денеска го говорат балканските Бугари?" .  Не е можно само Бугарите од Чувашија и Болгаростан-Татарстан да се турки народ, со турки јазик, а балканските "Бугари", кои се дојденци од Волга, од денешен Татарстан, да не се турки народ. Гагаузите ете говорат ист јазик со Болгаростанците-Татарите и Чувашите, вистинските Бугари, имаат исти турки традиции и култура, па со сигурност може да се тврди дека тие се вистинските наследници на Бугарите на Хан Аспарух.-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенствоКоментари:
Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 24.Октомври.2007 во 21:55
Да не правиме повеке забуни кај соседите на крајот наместо да им помогнеме и од неукоста што незнаат од каде потекнуваат ние ги мешаме со Гагаузи,Татари,раки и др.
Значи да разјасниме Татари,Гагаузи,Бугари сето тоа е од таканаречениот Турко-Монголски производ.
Второ-немојте пак да ми правите каша-попара од омилената ми тема пошто ке суспендирам а бога ми и банирамголема%20насмевка


-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: naemnik
Датум на внесување: 25.Октомври.2007 во 09:49
sho e sigurno e ovoa:
Цитирај
The readers also could see that according to craniologist Broca and its measuring of the <span style="font-weight: bold;">“pure Bulgarian skulls” they were “Non-Slavic”.1</span>16
Shishmanov added as information Virchow and Beddoe’s achievements that
rejected the Slavic descent of Bulgars too.117 Even according to the
most detailed “cranilogical data”, presented by Bogdanov, the
population near Volga had already been “Non-Slavic” whilst the <span style="font-weight: bold;">“contemporary Bulgarian craniological type” <span style="text-decoration: underline;">was the one of the “very mixed population.”</span></span>11od: http://www.cas.bg/cyeds/downloads/CAS_WTP_Detchev.pdf - HONEST BULGAR
AND THIS FACT [quote]<span style="font-weight: bold;"><span style="text-decoration: underline;">was the one of the “very mixed population.”[/quote>SUPPORTS THIS STATEMENT:</span></span>
      
      
<div ="post hentry">
    <a name="5426102708168459568"></a>
    

    

    <div ="post- entry-content">
      

http://bp3.blogger.com/_ofsKG4Jlu5I/Rx4DNeTuSwI/AAAAAAAAAJU/UpjZzuo4zzU/s1600-h/Roman+Empire+Nicephorus.jpg"> Both the Byzantine and the Bulgarian monarchies were <span style="color: rgb(255, 0, 0);">"governments without a nation,"</span> to use Finlay's happy phrase.-------------


Постирано од: naemnik
Датум на внесување: 25.Октомври.2007 во 12:32
E aj ovaka da go staveme:


Ohridskata Eparhija ima isucionalno Ime BUGARSKA! Tochno, ama toa e Vizantijska Terminologija, bidejki Vospostavuvanjeto na Ohridskata Eparhija i se sluchuva za vreme na Bugarskoto Carstvo, dodeka PRAVITE BUGARI OSHE BEJA MUSLIMANI!

toa e kontradikcijata.....


ZBORO BUGARI SHO PASJI GO KORISTI NE E ZARADI NACIONALNOST, TUKU POVEKE VERSKA/JAZICHNA OZNAKA!


PASJI SE BORE PROTIV PATRIJARHIJATA, SHO NA GRCHKI PROPOVEDA!
BIDEJKI OHRIDSKATA EPARHIJATA VO ISTITUCIONALNOTO SI IME IMA BUGARSKA => ON ZBORE ZA BUGARI U KONTEKST PRIPADNICI/NASLEDNICI/MEMBERS NA TAA EPARHIJA!!!!


OTI PASJI KAZHUVA DEKA TRGOVCITE SE SRAMAT DA BIDAT KAZHANI BUGARI? OTI PATRIJASITE TOA GO KORISTAT KAKO DEROGATIVE TERM!

ISTO ZASHO BUGARIN E POVEKE VERSKO/JAZICHNA OZNAKA :It is from the book:
(Й. Иванов, "Български старини из Македония", БАН, 1970 г. ).'

TUKA AKO VIDESH U OVAJ CRKOVEN TEXT I MORAVSKIO KNEZ E KAZHAN BUGARIN => SLAV SPEAKING CHRISTIAN

NEMA NISHO VRSKA SO NACIONALNOST

Цитирај

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИОттуда за пять дней мы достигли Босна-Сарая.* Это был большой город, построенный на высокой горе. Через него протекала широкая река, еще большая, чем остальные. Это был благоустроенный и торговый [город] и место купцов. Там сидел беглербек Румелии. Мы разыскали там четырех армянских купцов, которые, утешив нас, с любовью встретили и почтили у себя дома, за что да вознаградит их Господь! Там мы пробыли два дня. Люди той страны – здоровые богатыри, сильные и могучие, рослые и мускулистые; они совсем не знают турецкого языка, но только болгарский. Говорят, что в Румелии, кроме городов, есть 80 тысяч болгарских сел; по исповеданию они греки, а их архиепископ сидит в Атране

**********************************

В Боснии все люди говорят по-болгарски и если клянутся, то, кроме имени Мехмета, ничего по-турецки не знают, поэтому говорят: «Такоми бога и вира Мехметская», то есть «Вот те бог и вера Мехметова», и т. д.


Taken from http://armenianhouse.org/lekhatsi/chronicle-ru/notes/chapter1_6.html - armenian house


OSHE EDEN TEKST SHO KAZHUVA DEKA TERMINO BUGARIN NEMA NISHO VRSKA SO NACIONALNOST BOSANCITE ARE SLAVIC SPEKERS FORMER CHRISTIANS!!

BUGARIN OZNACHUVALO  VERSKO/JAZICHNA EDINICA SHO I OD DALEKO NEMA VRSKA SO DENESHNATA BUGARSKA NACIJA!!


SETO POCHINJA SO OHRIDSKATA EPARHIJA I ANTAGONIZMO NA PATRIARHIJATA.

A DENESHNATA BUGARSKA NACIJA SAMO VRZ OSNOVA NA VERSKA/JAZICHNA ZAEDNICA SHO IZLAVA OD NEJNITE GRANICI GRADE FUNDAMENT ZA NACIONALNO IDENTIFICIRANJE!!!!!Постирано од: venstar
Датум на внесување: 25.Октомври.2007 во 15:06
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Значи да расчистиме едно е патеписец а друго е историчар.Историчар денеска значи човек кој има завршено универзитет по таа струка,Александар Македонски имал писар кој ги запишувал подвизите на Александар и денес истите важат за историски доказ бидејки човекот ги видел подвизите а не ги измислил.
Е сега имаме и средновековни историчари кои морале да напишат како што им се кажува бидејки лета глава ако не им се допаѓа.
За крај - Наполеон изјавил дека историјата ја пишува победникот а не победениотнамигнување


Абсолютно съм съгласен, че Паисий не завършил университет. Не е бил и летописец очевидец на събитията, за които пише. Ясно е, че Историята му не е научно произведение, а плод на неговите търсения и изследвания по манастирските библиотеки, доколкото са му стигали силите. Той е имал намерение да разкаже за славното минало на българите, именно защото тази информация е била тотално цензурирана от гръцкото духовенство (което държало повечето манастири) и другите подтисници на българския народ. Със сигурност е преувеличил на места, премълчал на други, или пък прозто записал предания, които му се сторили полезни.

Стойността на Историята му не е в историческата фактология, а в опита му да предаде всичко, което е научил за историята на нашия род. За първи път на разбираем народен език, а не църковно-славянски.

Мястото му в българската памет е не като историк, а като просветител.

Относно житиеписците на Александър, Херодот и другите древни автори. Кой гарантира, че написаното е точно така както се е случило, а не както е угодно на автора? Ами, че то и сега, при наличието на толкова много информация, има хора, които те убеждават надълго и нашироко за неща, които нямат нищо общо с реалността.

Поздрав,
Венелин


-------------
Всичко изпитвайте,
дръжте доброто!
(1 Сол. 5:21)


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 25.Октомври.2007 во 16:25
Па имаме и ние историчар од 16 век кој бил прадедо на Итар Пејо од Малешевијата,тој во неговата историја тврди дека Александар Македонски е од Славјански род и дека сите Македонци поколенија на Филип и Александар се рашириле низ светот како славјани.Е сега сериозноста на Македонската Историја ова дело го има ставено во рамки на театарска драма иако на самата книга стои наслов Историја на Македонскиот народнамигнување
Мислам дека ме разбираш и знаеш да парафразираш сепак не сме 18 год. па да се замараме со глупости,Пасија тврди дека во Босна живеат Бугари а не Босанци и дека зборуваат Бугарски а не Босански.Македонската драма пишува дека во Венеција живее племето Венети кои се директни потомци на Македонските кралеви Филип и Александар кои уште тогаш биле Словени.
Немој молим те да пишуваме глупости,тоа се се фантазии на авантуристи кои немале друга работа па фантазираленамигнувањесреќа


-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 04.Декември.2007 во 12:16

Чистите македонски Славјани и Бугарите - Татари“.

Божо на почетокот од оваа писание трга со објаснување на теза што во Македонија се ширела за Бугари - “Татари”. Да биде поубедлив спомнува некакво подрипнување и на Македонци-пратеници, универзитетски професори, полицајци и др. по митинзите во Скопје кои подрипнувале викајќи – “Бугари-Татари” и “Бугарите во Африка”.(?!)

И сега не треба да се биде многу видовит да се увиде зошто Божо го зборува за Македонија она што никој не го зборува така како тој сега го врти. ТОЧНО Е дека за Бугарите велиме дека се – “ТАТАРИ” по потекло, НО ЗА БУГАРИТЕ ВО АФРИКА е уфрлување од Божо колку да ја направи тезата “поглупава” и смешна (за АЗИЈА – Да, но Африка?!)

А не е за смеење работата, оти за БУГАРИ- ТАТАРИ, не се измисли тезата во Македонија и од Македонците но таа е најстара и најексплоатирана теза меѓу целокупната Бугарска историска наука, независно од државните и системи и политички уредувања (за тоа понатака и на сајтов опширно).

Но интересно Божо продолжува со сеењето нова магла, сега за Македонци-Славјани, различни од оние во Мизија и Тракија а за што во Македонија се учело?! Колку што може да се следат глуповките на Божо сега Македонците не тврдат дека се од античките Македонци но од некои Словени различни од сите други!

Но тој е свесен дека и премногу историкси факти има за Бугарското пак потекло од Азија и Татарите па за да ги доближи македонскиот и бугарскиот денешен народ до некоја заедничка точка на потекло, почнува да се “чисти” од Татарските им јасни гени.

Затоа и не шета по Бугарската рана историја како кој дошол што затекнал, но за тие стари Бугари дојдени на Балканот вели :

“Бугарите / понекогаш во науката наречени прабугари, протобугари/ не се Славјани, не се и Татари. Tие се ВИСОКООРГАНИЗИРАН И ВИСОКОЦИВИЛИЗИРАН НАРОД ОД ЕВРОПСКАТА РАСА / инаку едвај ли ќе втасаа да организираат толкава силна држава во толку оспоруван реон во Европа“

 Еве го Божо крај Ханот си, некоја година после неговото писание за Б`гарите како „европска„ раса

А историската вистина вели дека Прабугарите НИТУ БИЛЕ ВИСОКООРГАНИЗИРАН НАРОД УШТЕ ПОМАЛКУ ВИСОКОЦИВИЛИЗИРАН И НАЈМАЛКУ ОД “ЕВРОПСКАТА РАСА“!

Тоа може да е само пуста желба на Божо, особено што како ГЛАВЕН АРГУМЕНТ ЗА ТВРДЕЊЕТО му е ПРЕТПОСТАВКАТА што прабугарите инаку не ќе можеле да втасаат да организираат толкава силна држава во Европа, ако не биле такви?! КАКВИ?! – “ВИСОКО....” па пак “ВИСОКО.. “. КОЛКУ ВИСОКО не е битно, битно е да се ставаат пропагандни силни зборови (Високо?!)

Но и Хуните како номади и неорганизирани токму со стравот од нивното дивјаштво држеле далеку поголеми простори и се распаднале токму кога пробале да се цивилизираат, исто како нивните блиски роднини – прабугарите.

Само нецивилизиран Азијат како бугарскиот главатар може да пие вино од пехар направен од черепот на Византиската царева глава (царот Никифор Фока). Можеби и Александар со Македонците колел по Азија, но секогаш со кралевите се однесувал кралски, а со верниците и храмовите со почит. Што да се каже пак за “Б`лгарите кољат Христијаните” од “Европаската раса” кога доволно зборуваат сликите и фактите!Колежот на Христијаните од  „европската“ раса со азијатски одори

Но Божо ги “словенизира” прабугарите оти останале “малку на број” а среде Словени! КАКО И ЗАРАДИ ШТО останале така малку на број а биле нели “високоорганизиран и високоцивилизиран народ” кој држел не мал простор од Европа, Божо не ни соопштува.

Тука излегува основниот проблем на Бугарската исторографија, а тоа е единствениот случај во сета светска историографија ,имено само Блгарите имаат две етногенези за постанокот си, една - Словенска и друга Турано–Хунска (ури Готски примеси додаваат?!) !.


Денес и учените од Татарстан се прашуваат Бугари ли се или Татари

ПРВАТА - Словенската ја поставуваат на сцена кога се во Руските интересни сфери а другата кога се под – Германските и др. Западно-Европски.

Најпрвин кога Русија ги создаде од никаде по Венелина и другите Руски Словенофони- Бугарофили и кога официјалната Руска политика настапи на Балканот,тогаш Бугарите се правеа – “Словени” ! Толку што дури и старите - Турано-Бугари ги “пословенија”. Старите Аспарухови Бугари ги топеа до бескрај (слично како сега Божо, но од др. позиции).


Марин Дринов
За да ги снема тврдеа дека Туранците биле само – “грст царевка во вреќата - Словенско брашно”. Како што ќе рече Кипиловски – “се со цел да се ослободат од – Татаризмот”. Така додека Марин Дринов ги сведува на само 40 000- 50 000, другите историчари ги намалуваат и до 20 000 па и помалку. Настана трка кој повеќе да ги смали оти РУСИТЕ БЕА ВО ТРЕНД.

Но ова ја збунуваше целата Европска научна јавност. Математиката беше немилосрдна, едноставно тие пресметуваа - Ако во походот од 763 г. ханот Телец против Константин Копроним, повел 20 000 војници, другиот хан пак Телеринг во 773 г. во Берзитија 12 000 плус оние војски кои останале во Плиска но и по гарнизоните во внатрешноста и по границите, не сметајќи го народот - тогаш оваа бројка се зголемуваше за барем 5 - 6 пати.


- Европјаните мудро заклучуваа дека овие Туранци и не биле само - грст луѓе (грст царевка) но биле многу повеќе. За ова особено добро објаснува Бугаринот Ив.Дујчев во – “Обединението на на Славенскитер племиња в Мизија през 7 век” и во – “Иследванијата в чест на Марин Дринов”, Софија,1960, 418. Постојана забуна се правеше од ваквата Блгарска романтика ....


Бугарскиот весник Фокус ги прогласи најбугарките
(„њама што верно е - европејска раса се“)
ВТОРАТА – Турано-Хунската етногенеза. Кога Русија разумно подзапре пред незаситноста од Великобугарските апетити пред Сан-Стефано, тие почнаа да си ја форсираат - Резервната им етногенеза - дека се Турано-Хунско потекло, а дека со Словените и немале баш врска. Но тогаш се надеваа на Австро-Унгарците и Германците, видоа дека нивната политика во Сан-Стефано излезе посилна од Руската.

Но, тие повторуваа пак ту на едната ту со другата дури и во I и во II Светска војна (особено во оваа втората на големо се славеше Турано-Хунската теорија а се отфрлаше - Словенската). За време на комунизмот, пак истото- од Бугарите немаше поголеми “Словени”. Ама беа со Батјушка.

Сега Бугарите се во ЕУ и не е чудно што Божо ни соопштува дека прабугарите всушност биле “вискоорганизиран и вискоцивилизиран народ од Европската раса” кои се словенизирале (заради јазикот со доста руски термини и букви).

На двојноста и глупоста се чудат и самите бугарски историчари - едните на другите. Воин Божиков и Михаил Војнов во делата – “Историја или груб фалсификат”, Благоевград 1971, 21-22 но и други Д.Ангелов, М.Андреев и особено - Д.Крнџалов кој напиша посебно дело за - Хуно-манијата која ја зафатило Блгарија, во делото- “Хуни сме ние ,Блгарите ?”,Софија,1947, 6,8-9,13,17,30-31,42-43).

- Божо и Бугарите се наблагодарни кон Русија која ги создаде од свои потреби – излез на топлите мориња, цел што си ја зацртаа уште по Петар Велики. И советниците на Катерина Велика, и го посочуваа правецот - Црно море – Босфор – Егеј, зашто “мајка Русија излегува секаде на мориња но сите се под мраз, та и трговијата стои”.

ГРОФОТ ИГНАТИЕВ - АРХИТЕКТ НА БУГАРСКАТА НАРОДНОСТ на свечена седница од
Грофот Игнатиев
Петроградското Славјанско друштво во 1903 год.,по Рефератот на г-ѓа Бахмачева (жена на Рускиот конзул во Софија) и прибирањето пари за настраданите - "Бугари" од Македонија, ИРОНИЧНО И СО ПОТСМЕВ на изговореното – “Бугари”, ќе изјави:

"Ви се обрнувам на Вас (г-дин Бахмачев), дека ЈАС ЈА СОЗДАДОВ ВЕЛИКА БУГАРИЈА, ЗАРАДИ РУСКИТЕ ИНТЕРЕСИ на исток "- (М.Цемовиќ - " Маќедонски проблеми и Маќедонци", Београд, 1913 ,33.)

- Божо сфаќа дека што повеќе говори за потеклото на Бугарите, може да се најде во небрано како со ова од погоре, па преоѓа на расправа за Македонија ?!

- Ни посочува дело од проф. Иван Микулчиќ финансирано од Фондацијата “Сорос” и Министерството за образование и култура на Македонија насловено како “Средновековни градови и крепости во Македонија” (1997 год.).

- Ова се интересни мигови за следење на бугарската трагикомика. Штом им посочите историчар или историска личност од Македонија со факти кои ги рушат бугарските фалсификати,тие веднаш удираат за комунистичкото му педигре, но кога ним им одговара што кажал посочениот ќе скакаат со него, до небо.

- Иако Киро Глигоров е комунист број 1, кој живеел во Белград најголемиот дел од животот, но кажал она што на Божо му одговараше (за Словенството) па Божо во “Лагата прва” како шлаг на кремот, завршува токму со него!? Во друг миг ако истиот Глигоров кажал нешто што не им одговара на Бугарите, тие веднаш ќе ви крештат за неговиот “Србокомунизам”.

- Така и штом посочите факт од некој со завршок во презимето на – ИЌ, ќе се разврескаат дека е Србин, и штом е таков, така и пишал за “да ги зафркни Бугарите“(?!). И за Цемовиќ ќе се тешат дека цитираното не важи зашто овој е Србин, иако можеби знаат дека истиот се повикува на руски документи, но тие работи не сакаат да ги гледаат.

- Сега пред нас е Микулчиќ, историчар од времето на комунизмот и уште е во презимето на – иќ, но на Божо му е факт над фактите и лебди со негови пишувања но КОИ НЕ НИ ГИ ДАЛ ИЗВОРНО ТУКУ НИ ГИ ПРЕРАСКАЖУВА?!

- Затоа и на почетокот нагласува споредни работи, некои и ги изменил, но најголем акцент дава на ПРОПАГАНДНИ СЛИКИ кои му ги “црта” на читателот. Така на пример за книгата вели :

“Книгата – ГОЛЕМА, на УБАВА хартија со МНОГУ илустрации..”.


Божо со пропагандни слики става нагласок на делото одоколу а од внатре ќе ни прераскажува по свое !

- Инаку зошто книгата би ја правижел ГОЛЕМА, на УБАВА хартија и со МНОГУ илустрации!,
Сега за сето тоа ни лебди прашањето - КОЛКУ?! :
-КОЛКУ е ГОЛЕМА книгата – 1м., 2м.,.?!
-КОЛКУ е УБАВА – И КАКО СЕ МЕРИ УБАВИНАТА?!
-КОЛКУ ИЛУСТРАЦИИ – 100, 200, 1000,.. и најважното, штом ги спомнува веќе - ШТО Е НА ИЛУСТРАЦИИТЕ?!

Зашто ако имало нешто што го руши македонизмот, Божо ЌЕ НИ ГО ПРИКАЖАЛ за и ПРЕКУ СЛИКА да се “сладат и ситат на падот од македонизмот” а воздигот на бугарштината неговите но и идни поддржувачи кои така најлесно би ги свртел!?

- Како прво перо на бугарската пропаганда тој таква прилика не би пропуштил. НАВИСТИНА – ЗОШТО БОЖО НИ ГИ СКРИ “МНОГУТЕ ИЛУСТРАЦИИ“, а ни ги нагласува во завиткана форма како некаков факт?!

- Наместо да ни дава сликички со икони од манастири кои најлесно се рушат со други такви од времето на Србите, Грците или други завојувачи на Македонија, требало да ни даде нешто од единственото дело кое го посочил од Микулчиќ, неговиот – факт над фактите!?


- Настрана едностраноста во изборот од еден автор кој се зема како замена за целата македонска наука а сите други ги премолчува, Божо самиот си се удавил, нафрлајќи ни и друга ЛАГА!

- За книгата вели дека е печатена со пари на Министерството за образование и култура (?!) а ДУРИ ПОТОА и само ПОПАТНО ја спомнува фондацијата “Сорос”?!, аферим Божо!

Фондацијата финансира многу книги, но многу не им одговараат на Бугарите

- ВИСТИНАТА е дека оваа книга Е ФИНАНСИРАНА ОД “ФОНДАЦИЈАТА СОРОС”, a Министерството за образование и култура е само формална институција до која секој автор на дело мора да поднесе барање кога нешто печати.

- Се разбира тоа може да биде и поддржувач на некое од нив, но во случајов токму фондацијата “Сорос” е ГЛАВНИОТ ФИНАНСИЕР на оваа дело, но Божо само ПОПАТНО (како од немај каде) и со умисла така ја ставил Божо,но ставајќи нагласок на Министерството?!

- Ова е важно да се расчисти, зашто Божо од ова продолжил да си вади нови мигови за своите пропагандни тези.Тој продолжува со тоа во чија влада е тогашното Министерство за култура и која партија била на власт во Македонија.

- Го користи мигот за на ВМРО – ДПМНЕ му залепи етикета “бугарашко”, а за Бранко да стави како “чисто македонско правителство” (се разбира се во наводници!), со што како Македонци ни вметнува дополнителен расипан вирус на дележ Но тоа е нешто за што обработил и друга лага и кое ќе го разбиваме подоцна, сега само потсетуваме како работи бугарската пропаганда.http://www.macedonium.org/Macedonium.aspx?jazik=2&kid=7&pid=26&ppid=234&tid=645
-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: Padisah
Датум на внесување: 05.Декември.2007 во 22:39

Потеклото на бугарските племиња треба да се бара во монголските степи, како и кај сите турко-бугарски народи.  Припаѓаат на турската народносна група Алтаи, а јазикот им е турко-алтајски. Бугарите од Азија постопено се движеле кон Европа, за да во 2 век н.е. се населат меѓу каспиското и црното море. За прв пат на Балканите, Бугарите се забележани во 502 г. кога ја харале Тракија [THE BULGARIANS,  Extract from the book "Bulgaria Illustrated History", Bojidar Dimitrov, PhD., Author, Published by BORIANA Publishing House, Sofia,Bulgaria].

Околу јужното устие на Волга и ден денеска живеат неколку бугарски народа и тоа Болгари-Татари, Чуваши и АлМаринци. Балканските Бугари потекнуваат од Волга, од познатата волшка Бугарија, денешен Татарстан, а до 1919 г. нарекуван Болгаростан. Болгарите по националност се декларираат како Бугари-Татари а имаат и свој посебен бугарски јазик, кој припаѓа на групата турки јазици  [Kashgari Makhmud, 1960, 66-68; Kononov A.N., 1972, 14]. [Boryngy..., 1963, 17-51], [Vorobev N.I., 1948, 80; Kozlova K.I., 1964, 20-21], [Boryngy..., 1963, 17-51].-------------
Sultan Ulü-l Ebsar
T.Han B.Osman bin lahavle
Daimi Muzaffer
Dünya Fatihi Haşmetli ve Ulu Sultan


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 12:42
Ете дојдовме и до мојата омилена книга - "Атлантида оригиналните Бугари" целосно станувам збунет кога е во прашање Бугарскиот происход.Не е тешко да се најдат корените кога се сака ама некако изгледа дека Бугарите воопшто незнаат или не сакаат да знаат од каде потекнуваат.Аспарух е Бугарот кој ја озваничил Бугарската територија на балканот а неговиот происход е туркомонголски нели,ако земеме дека тој бил воин(доста добар) значи дека покорил и поробил се што имало на таа територија која ја освоил.Како може туркомонголите да се мешаат со робовите така и тие сами би станале робови нелинамигнување


-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 12:59
Божидар Димитров за софискиот весник 24 часа

Александар Македонски во својот погод кога стигнал до Авганистан се оженил за Бугарка.Следејки го неговиот пример бугарски зетови станале и неговите војници.

газење%20од%20смеењегазење%20од%20смеењеизненадувањегазење%20од%20смеењегазење%20од%20смеењеизненадувањесмеење
смеењегазење%20од%20смеењесмеење

Леле успева да ме насмее човеков.До вчера викаше дека се грци а сега кога го видел тој клипот што кружи по ЈУ ТЈУБЕ, сега пак вика дека се оженил за бугарка.

АХАХАХАХХАХАА

Како прво и прво Александар се ожени за ќерката на Дариј,или со еден збор принцезата на ПЕРСИЈА.

А Бугарите доаѓаат на балканскиот полуостров 600-700 година после смрта на Христос.

А на Александар времето е пред да се појави Христос или B.C.газење%20од%20смеење


Ајде сега ќе испадне

ЈУРИЈ ГАГАРИН Е БУГАРИНгазење%20од%20смеење


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: kultuzin
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 13:09
Originally posted by test_glusec test_glusec напиша:


<font face="Verdana, Arial, Helvetica"><span id="msg"> Божидар Димитров за софискиот весник 24 часаАлександар
Македонски во својот погод кога стигнал до Авганистан се оженил за
Бугарка.Следејки го неговиот пример бугарски зетови станале и неговите
војници.
газење%20од%20смеењегазење%20од%20смеењеизненадувањегазење%20од%20смеењегазење%20од%20смеењеизненадувањесмеењесмеењегазење%20од%20смеењесмеењеЛеле успева да ме насмее човеков.До вчера викаше дека се грци а сега кога го видел тој клипот што кружи по ЈУ ТЈУБЕ, сега пак вика дека се оженил за бугарка.АХАХАХАХХАХААКако прво и прво Александар се ожени за ќерката на Дариј,или со еден збор принцезата на ПЕРСИЈА.А Бугарите доаѓаат на балканскиот полуостров 600-700 година после смрта на Христос.А на Александар времето е пред да се појави Христос или B.C.газење%20од%20смеењеАјде сега ќе испаднеЈУРИЈ ГАГАРИН Е БУГАРИНгазење%20од%20смеење</span>


Vo pravo si,samo malecka ispravka.
Ne dosle Bugari tuku Turo-Mongoli,koji teritorijata sto ja osvoile ja narakle Bugarija.

Tesko na niv ako mislat deka ALEKSANDAR se ozenil za Bugarka
E ova e posmesno od muabetot deka Makedonsko devojce e Bugarska pesna.


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 13:10
Каган Кубрат (Великая Болгария, VII век н.э.) - Khagan Kubrat (The Great Bolgaria, VII century A.D.)


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: kultuzin
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 13:11
I uste nesto prijateli od Bugarija.
Pred nesto da izjavite razmislete dali ima logika,se ubiv od smeenje na vasite komentari.


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:05
Ајде чекаме некој податок за Бугари пред АСпарух,знаеме дека протоБугарите или туркомонголите на Аспарух се основачи на денешна Бугарија но ме интересира има ли Бугарин пред АСпарух и каква врска има АСпарух со СЛовените кога тој ги убивал и ги поробувалзбунетост

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: pagane
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:08
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Ајде чекаме некој податок за Бугари пред АСпарух,знаеме дека протоБугарите или туркомонголите на Аспарух се основачи на денешна Бугарија но ме интересира има ли Бугарин пред АСпарух и каква врска има АСпарух со СЛовените кога тој ги убивал и ги поробувалзбунетост


Шефе, ма ти не читаш.изненадување


Постирано од: Kasov
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:08
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Ајде чекаме некој податок за Бугари пред АСпарух,знаеме дека протоБугарите или туркомонголите на Аспарух се основачи на денешна Бугарија но ме интересира има ли Бугарин пред АСпарух и каква врска има АСпарух со СЛовените кога тој ги убивал и ги поробувалзбунетост
е не сички словени де..само некои..


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:33

Колежот на Христијаните од  „европската“ раса со азијатски одори


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:37
Не се тоа византијци тоа се словени,видиш опинците што ги носат и ореолите како на Св.Кирил и Методинамигнување

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:38
Еве ти и уште една слика - СВ.ДИМИТРИЈ ГО УБИВА ТУРКОМОНГОЛЕЦОТ КАЛОЈАН


The%20image%20“http://www.pirografija.com/gal_pic/cat_sliki/golemi_sliki/i_sv_dimitrija.jpg”%20cannot%20be%20displayed,%20because%20it%20contains%20errors.


-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: Kasov
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 14:45
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Еве ти и уште една слика - СВ.ДИМИТРИЈ ГО УБИВА ТУРКОМОНГОЛЕЦОТ КАЛОЈАНThe%20image%20“http://www.pirografija.com/gal_pic/cat_sliki/golemi_sliki/i_sv_dimitrija.jpg”%20cannot%20be%20displayed,%20because%20it%20contains%20errors.
ти навистина си многу наивен..цел свет знае дека Калојан го убива Манастр ...ама то ова е ризкот да имаш царе..се некога умират од нешту си..вие за срека немате убиен цар..пошто немате таков...хахаха

-------------


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 19:58
Мене не ми се верува како може овие бугариве да паѓаат на такви примитивни пропаганди.

ццццСамо кутриот наш Божо се ФАТИ ВО ЛАГА

Еве од каде почнуваат да мигрираат Булварите во Европа.


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 10.Декември.2007 во 19:59
А ова е Далеку ОД ИРАН.

 И НЕМА НИКАКВИ ЗАПИСИ ЗА ТОА ДЕКА ПЕРСИЈЦИТЕ СЕ ДЕКЛАРИРАЛЕ ЗА БУГАРИ НЕКА НЕ ТРЕСЕ ЗЕЛЕНИ.


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: test_glusec
Датум на внесување: 15.Декември.2007 во 14:38

Еве го Божо покрај неговиот си Хан.Монголоиден


-------------
ever try,ever fail.No matter try again,fail again,fail better.


Постирано од: Tattoo Beauty
Датум на внесување: 21.Декември.2007 во 23:42


бугари видете и самите што сте по потекло и од каде сте дошле на балканот. Затоа врска немате со ни еден народ на балканот а за со нас Македонците веќе нешто многу далеку од тоа.

Александар Донски записи. околу бугарската шовинистичка антимакедонска пропаганда.Ednash eden Bugarin mi se javi telefonski duri od Sofija so molba da sme zboruvale za istorijata. Chovekot beshe kulturen i jas taka se odnesuvav so nego.

Toj mi reche: "Kako mozhesh da negirash deka nie zboruvame slichen jazik i imame slichna kultura?"

Jas vednash mu odgovoriv na ova prashanje (a mojot odgovor go objavuvam i ovde, za da nema nedorazbiranja).

Nikoj normalen ne mozhe da odreche deka nie i Makedoncite i dobar del od deneshnite zhiteli na Bugarija zboruvame slichen jazik, pa i deka imame delumno slichna kultura.

No, tie slichnsoti NE SE BUGARSKI !!! Deneshnite zhiteli na Bugarija (istoriski gledano) ne zboruvaat "bugarski", tuku slovenski jazik, shto bil narechen 'bugarski" vo odreden period i shto nema nikakva vrska so vistinskiot bugarski jazik, koj bil najslichen so deneshniot tatarski jazik.

Isto e i so kulturata. Nie imame slichnosti tolku kolku shto imale Makedoncite i Trakite ili Slovenite i Antite, no nie nemame NIKAKVA VRSKA Bugarite (vistinskite turko-mongolski Bugari, t.e. so prviot narod shto go sozdal i nosel toa etnichko ime i chii vistinski etnichki potomci se deneshniote Tatari vo Republika Tatarstan).

Jas na mnozina zhiteli na Bugarija im velam deka tie se zafrknaa so toa shto, iako voglavno imaat trakisko i slovensko (antsko) etnichko poteklo, go prifatija tugjiot turko-mongolski etnonim "Bugari" kako svoe etnichko ime, iako kutrite, nemaat nikakva vrska so vistinskite Bugari.

Hipotetichki da pretpostavime deka tie denes bi se deklarirale sebesi kako Traki - sekako deka kje bea mnogu poceneti vo svetot od aspekt na svojata slavna trakiska istorjjata, namesto da se "falat' so etnonimot "Bugari", shto go noselo edno poludivo turko-mongolsko pleme (chii pripadnici, spored svedoshtvata, jadele zhivo meso vareno na pottaa od konjot, a namesto zname veele konjska opashka).

Taka denes imame edna smeshna situacija koga deneshnite ubavi belokozhi zhiteli na Bugarija se gordeat so "svojot etnichki predok: han Kubrat" (inaku pripadnik na zholtata rasa, chovek koj imal brichena glava kako Mongolite i koj nikogash vo zhivotot nemal ni stapnato vo Evropa), pa duri sakaat da ne ubedat i nas Makedoncite deka nash*te "predci" bile Turko-Mongoli.

A. Donski
-------------
http://www.skin-artists.com" rel="nofollow - Skin-Artists.com

http://www.tattoo-passion.org" rel="nofollow - TattooPassion


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 14.Јануари.2008 во 11:06
Ето едно линкче
http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Bakalov-2.htm - http://www.protobulgarians.com/Statii%20ot%20drugi%20avtori/Bakalov-2.htm
-------------


Постирано од: naemnik
Датум на внесување: 14.Јануари.2008 во 15:49


  [/QUOTE] http://i13.tinypic.com/2mrs2zk.jpg">

-------------


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 12:20
Originally posted by ntg2003 ntg2003 напиша:

И ова ми личи на фашизъм. Нещо против црните ли имаш? И я сум црн. Не може сите да са сос сини очи и руси коси. Туй црното ми е от Македония, тъй да знаеш. И ми е мило.


Немам ништо против циганите рече некој нешто??? Него вие го негирате тоа а јас само ја кажувам вистината, сега кој негира тука ја или вие?

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 12:29
Язека им викам роми. И не ги негирам. Факт е, че в България има и цигани, и турци, и евреи, и арменци, и македонци, и власи, и гагаузи и каракачани и гърци и руснаци и японци даже си имаме...нещо да пропущив? А да бе и българи има. Па сите в мир си живеем - засега. Дай боже така да е и занапред.
Изпуснах мюсюлманите. Помаци им викаме, ама те се обиждат...Не са нито турци, нито българи, те си знаят кви са...


Постирано од: tanas3
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 13:10
Помаците са най чистите българи! Помаци идва от Помъчен мъчение - насилственото приемане на друга вяра не може да промени националноста!


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 13:15
Originally posted by tanas3 tanas3 напиша:

Помаците са най чистите българи! Помаци идва от Помъчен мъчение - насилственото приемане на друга вяра не може да промени националноста!

Танас не е важно какво ние мислиме за тях, важно е те какво мислят за себе си. Основен принцип за мен. Те наричат себе си мюсюлмани и не приемат друго . Тяхна воля. Факт е, че говорят много хубав стар български език но това е друга тема.


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 13:16
Originally posted by tanas3 tanas3 напиша:

Помаците са най чистите българи! Помаци идва от Помъчен мъчение - насилственото приемане на друга вяра не може да промени националноста!

Не съм съгласен с тебе, че са най-чистите българи, те са се умешали вече с българските турци

-------------


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 14:05
Originally posted by ntg2003 ntg2003 напиша:

Язека им викам роми. И не ги негирам. Факт е, че в България има и цигани, и турци, и евреи, и арменци, и македонци, и власи, и гагаузи и каракачани и гърци и руснаци и японци даже си имаме...нещо да пропущив? А да бе и българи има. Па сите в мир си живеем - засега. Дай боже така да е и занапред.
Изпуснах мюсюлманите. Помаци им викаме, ама те се обиждат...Не са нито турци, нито българи, те си знаят кви са...Роми и цигани е исто не се навредуваат ако им го кажеш тоа, нормално во пријателска смисла ,...
И знам за вашиот мир.....не се секирај, како што зборуваше паганот дека страв ви е да влезе Турција во ЕУ .....


-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 14:45
Originally posted by Vladimir88 Vladimir88 напиша:

Originally posted by ntg2003 ntg2003 напиша:

Язека им викам роми. И не ги негирам. Факт е, че в България има и цигани, и турци, и евреи, и арменци, и македонци, и власи, и гагаузи и каракачани и гърци и руснаци и японци даже си имаме...нещо да пропущив? А да бе и българи има. Па сите в мир си живеем - засега. Дай боже така да е и занапред.
Изпуснах мюсюлманите. Помаци им викаме, ама те се обиждат...Не са нито турци, нито българи, те си знаят кви са...Роми и цигани е исто не се навредуваат ако им го кажеш тоа, нормално во пријателска смисла ,...
И знам за вашиот мир.....не се секирај, како што зборуваше паганот дека страв ви е да влезе Турција во ЕУ .....
Не е там проблемът. Турция ще влезе в ЕУ много след Македония. Я не знам дали ще съм жив. Ако имам страхове те са от балканската ни обща непримиримост едни към други. Все сме нещо наопаки, все нещо делиме, все мечтаем за велики држави...А колкото до мирът в България - има го.


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 14:55
Не знам не знам ама со други бугари што правам разговор по други форуми викаат дека имаат огромен страв од турците...
И викаат дека единствена желба на турците им било демек пак да се вратат на балканот....

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 15:01
Originally posted by Vladimir88 Vladimir88 напиша:

Не знам не знам ама со други бугари што правам разговор по други форуми викаат дека имаат огромен страв од турците...
И викаат дека единствена желба на турците им било демек пак да се вратат на балканот....

Индентични страхове имаме и ние и вие Ние от турците, вие от нас... ели ти казах:

"Ако имам страхове те са от балканската ни обща непримиримост едни към други. Все сме нещо наопаки, все нещо делиме, все мечтаем за велики држави."


Постирано од: tanas3
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 15:08
Originally posted by Борислав Борислав напиша:

Originally posted by tanas3 tanas3 напиша:

Помаците са най чистите българи! Помаци идва от Помъчен мъчение - насилственото приемане на друга вяра не може да промени националноста!

Не съм съгласен с тебе, че са най-чистите българи, те са се умешали вече с българските турци

Няма такова нещо. Районите в които живеят помаци предимно са в Западните и Централните Родопи а там няма кьорав турчин. Турците са предимно в източните Родопи и Северна България.
Израсъл съм в такъв район и имам много приятели помаци! Никой от тях не се отрекъл от българщината. На много от старите мюсюлмански гробища на камъните които обозначават гробовете пише например : Тук почива Фатма дъщеря на Георги и т.нн. Хората знаят произхода си и не се отричат от него!!!


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 15:22
Танас, и аз имам приятели мюсулмани. Знаеш, че се обиждат на прозвището помак. Що касае българщината...извинявай ама не съм съгласен с теб. Смятат се за други - различни. Както казах, тяхна воля. Аз поне си спомням възродителния процес.


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 15:30
Originally posted by tanas3 tanas3 напиша:

Originally posted by Борислав Борислав напиша:

Originally posted by tanas3 tanas3 напиша:

Помаците са най чистите българи! Помаци идва от Помъчен мъчение - насилственото приемане на друга вяра не може да промени националноста!

Не съм съгласен с тебе, че са най-чистите българи, те са се умешали вече с българските турци

Няма такова нещо. Районите в които живеят помаци предимно са в Западните и Централните Родопи а там няма кьорав турчин. Турците са предимно в източните Родопи и Северна България.
Израсъл съм в такъв район и имам много приятели помаци! Никой от тях не се отрекъл от българщината. На много от старите мюсюлмански гробища на камъните които обозначават гробовете пише например : Тук почива Фатма дъщеря на Георги и т.нн. Хората знаят произхода си и не се отричат от него!!!

Един колега в университета е български турчин и с него много съм си говорил на тази тема. Той е роден в някакво село около Русе, не си спомням точно как се казваше селото и от него съм чувал, че са се умешали, не вярвам да ме е излъгал.

-------------


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 15:40
"Един колега в университета е български турчин и с него много съм си говорил на тази тема. Той е роден в някакво село около Русе, не си спомням точно как се казваше селото и от него съм чувал, че са се умешали, не вярвам да ме е излъгал."

Нерде Русе, нерде помаци Ашкоулсун, аго, машала. Там нейде, най-много с некои татари да са се омешали. Па ти вервай....


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 16.Јануари.2008 во 18:52
Кво е станало с тоя форум Отидох да ручам уж за малко и гладам ...Ни дума, ни вопъл, ни стон....
Браво!


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 11:44
ВЦ няма спирка изненадување

http://www.utrinski.com.mk/?ItemID=A4BB136CD39CD04595525FAD52093A5C

Посетата на Путин ја подели бугарската јавност

...


Коментари

??: makedonka
?????: 18.01.2008 08:42:27
Makedonci citajte go Krste Misirkov i ke vi stane jasno koj se Bugarite i kakva politika vodat,koga ne ne biva barem da ucime od niv......dajte da se splotime i da odime napred!!!!!


??: Bugarija kako Bugarija
?????: 18.01.2008 01:59:22
Sekogas na strana na porazenite,a alcni za grabanje na del od kolachot od pobednicite.MIzerna rasipanost i zabivanje noz vo grb otkako kje se iskoristat site pridobivki se nivna karakterna predispozicija.I nema zosto da se cudime za stavot kon neprezalenata Makedonija.Strasno e samo sto im davaat nadez mnogu tukasni vlastodrsci.No,dobro e sto ima mnogu povekje istomislenici kako Pirin i Dimitar.


??: dimitar
?????: 18.01.2008 00:22:07
Prodadeni dusi.
       
??: Pirin
?????: 18.01.2008 00:20:25
abe bugari eve nie ke vi ja podarime rusija i amerika zemeteja ako imate gaz, ako rusite ne ve oslobodeja i denes ke bevte tatari i ke vodevte mecki po selata za da prezivuvte.
-----------------------------------
Понякога осъзнаването на реалността може да бъде много неочаквано болезнен процес-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 11:49
голема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевка А ти што мислеше ке ракоплескаат Македонците на ТуркоМонголските глупости,абе не ве сакаат у Македонија нека ви е на јасно.Сами си направивте никој да не ве сака,од пријатели најголеми непријатели си направивтенамигнување

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 11:57
лошо Седларов

приятел в нужда се познава - така казваме тука - незнам при вас дали го има

айде - ако имате нужда - обаждайте


-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 12:08
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

голема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевкаголема%20насмевка А ти што мислеше ке ракоплескаат Македонците на ТуркоМонголските глупости,абе не ве сакаат у Македонија нека ви е на јасно.Сами си направивте никој да не ве сака,од пријатели најголеми непријатели си направивтенамигнување


-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: baso
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 12:14
Bugarite ne se krivi so ne znaat so se pa moraat da kradat istorija tuga za da si stvorat nekakov identitet greota se ne treba da im se lutime treba da gi zalime.


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 12:18
правилно правилно
поддържам
требе ни време

хубаво е да знаеш че някой те разбира-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: zoranche
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 12:47
Бугари - 100 % ТуркоМонголи; Македонци - 100% Бугари
Кое е първо кокошката или яйцето??????????


Постирано од: baso
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 13:12
abe vaka sea da vi kazam Makedonija e poim spomnat vo biblija spomnat sekade vo istorijata toa e fakt deka postoi od pocetokot na civilizacijata i jas svakam deka sakate takvo nesto vo svojata istorija bidejki e golemo bogatstvo no fakt e deka lugeto sto ziveat tuka bile mnogu poodamna ovde pred da dojdat sloveni i tatari na balkanot i da napraat plemenski sojuz bugarija toa sto nekoj vi dal jazik da komunicirate megu sebe ne znaci deka nie sme vasi sea i imame neso zaednicko zivejte si svoj zivot svoja istorija ostajte ne nas na mira


Постирано од: tanas3
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 13:19
Ах!


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 15:51
Хаха!

-------------


Постирано од: anakin
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 16:03
mg se izjasnil kako 100% a ti BORKO so si????

-------------
SILATA NEKA E SO VAS a ako ne vi treba, neka, i taka ne e nekoj trosok, ja ima nasekade okolu nas.Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 16:03
&ncy;&acy;&mcy;&icy;&gcy;&ncy;&ucy;&vcy;&acy;&njcy;&iecy;&gcy;&ocy;&lcy;&iecy;&mcy;&acy;%20&ncy;&acy;&scy;&mcy;&iecy;&vcy;&kcy;&acy;&tcy;&rcy;&iecy;&pcy;&kcy;&acy;&njcy;&iecy;&zcy;&bcy;&ucy;&ncy;&iecy;&tcy;&ocy;&scy;&tcy;&scy;&mcy;&iecy;&iecy;&njcy;&iecy;&gjcy;&acy;&vcy;&ocy;&lcy;&ucy;&khcy;&gcy;&acy;&zcy;&iecy;&njcy;&iecy;%20&ocy;&dcy;%20&scy;&mcy;&iecy;&iecy;&njcy;&iecy;&tcy;&acy;&jsercy;&mcy;%20&acy;&ucy;&tcy;&mcy;&acy;&fcy;&tcy;&acy;&njcy;&iecy;&ncy;&iecy;%20&zcy;&bcy;&ocy;&rcy;&ucy;&vcy;&acy;&mcy;

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: LouWeed
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 16:07
Originally posted by zoranche zoranche напиша:

Бугари - 100 % ТуркоМонголи; Македонци - 100% Бугари
Кое е първо кокошката или яйцето??????????


HEIL ALEXANDER VON BATTENBERG KHAN VON TATARSTAN!

-------------
http://www.myspace.com/louweed666 - NICE BOYs DONT PLAY ROCK&ROLL


Постирано од: дуле
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 17:14
По времето на кнез Александар Батенберг кон Бугариjа е присоединета Источна Румелиjа... За Западна Румелиjа не му е останало време... За жалост...


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 20:31
Originally posted by anakin anakin напиша:

mg se izjasnil kako 100% a ti BORKO so si????

Ето това ми е смешно
Originally posted by baso baso напиша:

da napraat plemenski sojuz bugarija toa sto nekoj vi dal jazik da komunicirate megu sebe ne znaci deka nie sme vasi sea i imame neso zaednicko zivejte si svoj zivot svoja istorija ostajte ne nas na mira

Ние въобще не искаме да сте наши и смешно ми стана като bose каза, че имате своя история, което е истина. Вашата история си е лично ваша от вас измислена.

-------------


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 20:33
Другото смешно нещо е, че вие вярвате че ние сме монголи.
Ако напишат във вашата история че ние сме негри, сигурно и това ще повярвате.

-------------


Постирано од: дуле
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 21:24
Бориславе, карай со кротце и со благо... нема файда от конфронтация.


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 21:52
Борислав јас те разбирам потполно и вие како и ние си имате мака,и нас туркомонголите не викаат Бугари а ако им пише у историјата и дека сме негри и у тоа ке поверуваатнамигнување

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 22:26
Originally posted by дуле дуле напиша:

Бориславе, карай со кротце и со благо... нема файда от конфронтация.

Прав си

-------------


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 22:32
Најнај прав&scy;&mcy;&iecy;&iecy;&njcy;&iecy;

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: Борислав
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 22:32
За произхода на бъргарите има 17 теории, като произхода от монголите е напълно отречен. Възможно е и да сме тюрки, което също не е 100% сигурно.

-------------


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 22:34
Борислав на нас и не ни е многу важно од каде дошле Бугарите,важно е дека дошле како освојувачи и пробале да поробат многу народи.И искрено им успеало да ги поробат траките,добруджанците,одринците и уште многу други но сепак Македонците си останале како што биле и пред да дојдат протобугарите нелинамигнување

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 23:19
Де одиш бре Танасе?голема%20насмевка

нема ли да почерпиш нещо?голема%20насмевка

големо%20гушкањеголемо%20гушкањеголемо%20гушкање


-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 23:29
М_Г почна на пинокио да приличиш него немој голем нос да си добиешголема%20насмевка

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 23:36
лажголажголажголажголажголажголажголажголажголажго

еве добих


-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Boogie
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 23:40
Да смениме сега и никот,да те прекрстиме у пинокио.Ајде нема да е прв пат Македонец да покрстува Бугаринголема%20насмевка

-------------
http://www.TattooArtists.org/boogie" rel="nofollow - Борбата продолжува,поробениот за слобода а слободниот за совршенство


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 18.Јануари.2008 во 23:46
името не го пипай - не го давам Мто

пък и съм кръстен вече


-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Filip2
Датум на внесување: 19.Јануари.2008 во 15:49
Цитирај Другото смешно нещо е, че вие вярвате че ние сме монголи.


Бугарите не се монголци, туку се турки но имаат монголски примеси затоа што ги асимилирале монголците. Еве како станало тоа:

"Bulgars, the ancestors of Tatars, were the Turkic people who settled in the middle Volga and lower Kama region during the first half of the 8th century.

In their psychological makeup and aspirations, Islam has played a defining role. Without Islam, Tatars asert, they would have been asimilated into the Russian culture and absorbed into the Russian Orthodox Christianity, retaining no trace of their own Bulgar-Tatar identity.

In 922 a determined attempt to spread Islam among the Bulgars was made when the Abbasid Caliph, Jafar AI-Muktadir, sent Ahmed lbn-Fadhlan, a missionary, to the Bulgar state. His mission converted practically the entire Bulgar population to Islam by the end of the tenth century.

In the eleventh centuries Bulgar stale had expanded when its borders reached the River Zai and in the south touched the Samara. Khorazmian Turkic in the Arab script was widely used as the literary language, as it was then widely used in Crimea.

The Bulgars conquered by the Mongols were drafted into Batu's army as Tatars, the conquered people. Consequently, in the Russian perception, the Mongolian invasion came to be known as the Tatar conquest.

This conversion of the Mongols to Islam generated the synthesis of Mongol with that of the Tatar culture and eventually Mongols were totally assimilated. Consequently, the Mongol history becamed Tatar patrimony. ..."


http://www.kcn.ru/tat_en/politics/dfa/f_media/malik.htmПостирано од: baso
Датум на внесување: 19.Јануари.2008 во 16:11
Originally posted by Борислав Борислав напиша:

Другото смешно нещо е, че вие вярвате че ние сме монголи.
Ако напишат във вашата история че ние сме негри, сигурно и това ще повярвате.


Pa vo nasata ste bugari, ama nie nekako vo vasata ne pisete nas deka nie sme bugari i so e najtragicno ne samo so veruvate tuku i probuvate i da ne ubedite i nas deka e taka, znaci cim e taka od sea ja a sretnam bugar ke go ubeduvam deka e crnec od afrika moze i ke mi poveruva poso vie na se veruvate iam cueno i columbo bil bugar ama ne bil svesen


Постирано од: ZeZnAtA
Датум на внесување: 19.Јануари.2008 во 18:05
газење%20од%20смеење

-------------
Љубовта владее без меч и врзува без јаже!


Постирано од: m__g__
Датум на внесување: 19.Јануари.2008 во 22:46
Originally posted by Quentin Quentin напиша:

Значи после тројцата големи освојувачи кои тргнаа во поход да го освојат светот (Александар, Наполеон и Хитлер), ...


Корисниците имаат испратено 630.724 пораки во 4.949 теми во 54

Најновиот регистриран член е member_profile.asp?PF=16824 - Adolf-Hitler

-------------
Go ahead!
Make my day!


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 08:05
Originally posted by m__g__ m__g__ напиша:

Originally posted by Quentin Quentin напиша:

Значи после тројцата големи освојувачи кои тргнаа во
поход да го освојат светот (Александар, Наполеон и Хитлер), ...


Корисниците имаат испратено 630.724 пораки во 4.949 теми во 54
Најновиот регистриран член е member_profile.asp?PF=16824 - Adolf-Hitler
-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: Oho Boho
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 09:47
Originally posted by baso baso напиша:

Bugarite ne se krivi so ne znaat so se pa moraat da kradat istorija tuga za da si stvorat nekakov identitet greota se ne treba da im se lutime treba da gi zalime.
 
Македонците ne se krivi so ne znaat so se pa moraat da kradat istorija tuga za da si stvorat nekakov identitet greota se ne treba da im se lutime treba da gi zalime.задоволство


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:00
batenca az samo da probvam da vi otvorq mrasnite namazani sas srabski laina ochichki!!ako na nas"bulgarite"ni vikate tatari bate neznam vie trqbva da ste lainari! samo da vi kaga che vie ne ste nikvi!! bate vie ste plod na pianska chikiq na stalin koiato mu e pravena ot tito.ostanete si sas iluziite che ste antichni vie ste nai golemite dripliovci na evropa.i nikoga bez bulgariq nqma da vleznete tam taka da vi e qsno.samo kak albanskata federaciq 6te vlezeta bez nas.

P.S.SRABE NA VRABE zaedno s rodootcepnicite


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:10
Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Борислав на нас и не ни е многу важно од каде дошле Бугарите,важно е дека дошле како освојувачи и пробале да поробат многу народи.И искрено им успеало да ги поробат траките,добруджанците,одринците и уште многу други но сепак Македонците си останале како што биле и пред да дојдат протобугарите нелинамигнување

abe choveche ti ot kade tolko malko akal v taq golema glava
pa pomisli ima li nqkade osven v titovite bukvari nqkade makedonci po tiq zemi.kak taka makedoncite se gubqt ot svetovnata scena za nekvi si 22 veka?a?i izvedna6 tito re6ava da gi nameri i da im dade samosaznanie.be pomisli pa posle pi6i be srabsko keleme sramota e da se naricha6 makedonec


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:14
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

Originally posted by Boogie Boogie напиша:

Борислав на нас и не ни е многу важно од каде дошле Бугарите,важно е дека дошле како освојувачи и пробале да поробат многу народи.И искрено им успеало да ги поробат траките,добруджанците,одринците и уште многу други но сепак Македонците си останале како што биле и пред да дојдат протобугарите нелинамигнување

abe choveche ti ot kade tolko malko akal v taq golema glava
pa pomisli ima li nqkade osven v titovite bukvari nqkade makedonci po tiq zemi.kak taka makedoncite se gubqt ot svetovnata scena za nekvi si 22 veka?a?i izvedna6 tito re6ava da gi nameri i da im dade samosaznanie.be pomisli pa posle pi6i be srabsko keleme sramota e da se naricha6 makedonecЧим не сме се изгубиле повеќе од 2000 нема ни за еден век да се изгубиме од државата :)

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:17
barzo barzo moderatorcheto brihiiiiii.che nqkoi 6te vidi kvo sam napisal i krai!toku vig se zamislil.taka 6te e kato pri vas nqma svoboda na slovoto


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:22
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

barzo barzo moderatorcheto brihiiiiii.che nqkoi 6te vidi kvo sam napisal i krai!toku vig se zamislil.taka 6te e kato pri vas nqma svoboda na slovotoИзвини али некој да ми доаѓа во моја куќа и да плука по мене не фала.Ако кај вас така им дозволувате на комшиите да ви влезат во куќа и да ви плукаат по се што е ваше, тогаш кај нас тоа ние не го дозволуваме тоа, него ние го браниме она што е наше..
Во твоја куќа слободно плукај си, ама во туѓа куќа немој...

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:23

Чим не сме се изгубиле повеќе од 2000 нема ни за еден век да се изгубиме од државата :)[/QUOTE]
bate ti slqp li si ili kvo?kak taka ne ti miri6e na srabski laina vav va6ata istoriq nerazbra li che tezata za antichniot proizhod e palna izmislica na srabite.samo i samo da ni mrazite.te vi kazvat dage che sme vi okupirali nali?balgarite sa bati okopatorite sazdali sa 1000 uchili6ta 1 universitet bezbroi carkvi da obrazovar tapiq selqnin koito kolkoto e po prost po lesno se manipolira.
sarbite vi oni6togixa kolturata i vi manipolirat i do den dne6en ospe6no zamisli se ne sam li prav
prost narod slaba dargava


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:26

Извини али некој да ми доаѓа во моја куќа и да плука по мене не фала.Ако кај вас така им дозволувате на комшиите да ви влезат во куќа и да ви плукаат по се што е ваше, тогаш кај нас тоа ние не го дозволуваме тоа, него ние го браниме она што е наше..
Во твоја куќа слободно плукај си, ама во туѓа куќа немој...[/QUOTE]
a ti kato si v svoita ka6ta ni6to ne ti prechi da plue6 po kom6iqta nali?


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:35

Цитирај bate ti slqp li si ili kvo?kak taka ne ti miri6e na srabski laina vav va6ata istoriq nerazbra li che tezata za antichniot proizhod e palna izmislica na srabite.samo i samo da ni mrazite.te vi kazvat dage che sme vi okupirali nali?balgarite sa bati okopatorite sazdali sa 1000 uchili6ta 1 universitet bezbroi carkvi da obrazovar tapiq selqnin koito kolkoto e po prost po lesno se manipolira.
sarbite vi oni6togixa kolturata i vi manipolirat i do den dne6en ospe6no zamisli se ne sam li prav
prost narod slaba dargava

Нас никој не ни ја даде нацијата, шајкачите не ни ја измислија народноста, него на вас ви го испраа мозокот русите со Сан Стефанска Бугарија.

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:52
[QUOTE=Vladimir88]
eeeeeeeee veche se razbra adski mnogo si tapppppppppppp.
ne mogete da mi otgovorite na edin vapros kato futbolisti ste samo zaucheni frazi!!!!dai malko fakti dokumenti ako iskate az vseki den 6te vi pra6tam linkove kade da chetete kakvi ste 6to ste i to ne ot bulgarski iztochnici!!!!no vie pak 6te kagete che sme izpratili forgoni saz zlato da napi6at tova.
a za sanstefanska bulgariq:rusnacite 6te varnat na bulgariq dokumenti koito sa vzeli ot bulgariq sled svetovnata voina.nai vagniq znae6 li koi e ????? notarialnia akt za macedonia


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 10:56
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

[QUOTE=Vladimir88]
eeeeeeeee veche se razbra adski mnogo si tapppppppppppp.
ne mogete da mi otgovorite na edin vapros kato futbolisti ste samo zaucheni frazi!!!!dai malko fakti dokumenti ako iskate az vseki den 6te vi pra6tam linkove kade da chetete kakvi ste 6to ste i to ne ot bulgarski iztochnici!!!!no vie pak 6te kagete che sme izpratili forgoni saz zlato da napi6at tova.
a za sanstefanska bulgariq:rusnacite 6te varnat na bulgariq dokumenti koito sa vzeli ot bulgariq sled svetovnata voina.nai vagniq znae6 li koi e ????? notarialnia akt za macedonia


Е ајде да ги видиме твоите факти :)

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:01
http://hkaoe.com/user/Playboytaxi


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:04
i da znae6 tova sa istinski dokumenti koito do sega nito edin va6 sme6en istorik ne e posmql da izsledva za6toto 6te trqbva da si priznae che sa istinski kakti i ee istina che dqdoti e bulgarin


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:09
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

i da znae6 tova sa istinski dokumenti koito do sega nito edin va6 sme6en istorik ne e posmql da izsledva za6toto 6te trqbva da si priznae che sa istinski kakti i ee istina che dqdoti e bulgarin

Е ајде де што чекаш...:)

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: borec
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:15
[QUOTE=pol.B.Drangov]
sarbite vi oni6togixa kolturata i vi manipolirat i do den dne6en ospe6no zamisli se ne sam li prav
prost narod slaba dargava[/QUOTE]
 
 голема%20насмевка
 
Se gleda deka vo Bolgarija SE pogreshno ve uchat pa i pogovorkite.  голема%20насмевка
 
Sto znachi NE SE VIKA "prost narod slaba drzava" TUKU "PROST NAROD SILNA DRZAVA".  трепкање
 
I koga ke vidish PAK ZA VAS KE SE ODNESUVA TOA.  хи,%20хи...
 
 


Постирано од: Vladimir88
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:27
Се изгуби нешто полковников :)

-------------

http://www.youtube.com/watch?v=B9-eAYHooUo -
Linkin Park - Crawling


Постирано од: borec
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:46
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

http://hkaoe.com/user/Playboytaxi
 
Ama ti "pol-kovnik" da ne si po "chin" chim volku "znaesh"????  голема%20насмевка
 
A be TUPAK chitaj sto SEGA GRCITE zboruvaat po svetskite forumi - ti ushte si nazad so sluchuvanjata izgleda????? трепкање
 
1. "Are the Macedonski Really Greeks?"
 
GEOROX wrote:
Isn't it quite possible that, back in the day,these FYROMians were really Greeks that adopted the Slavic language yet maintained their Makedonian(Greek) identity? And isn't it also possible that after decades and possibly even centuries they lost their hellenic character, yet retained their Makedonian one? Why do so many FYROMians have Greek first and last names.
 
fos27 wrote:
According to geneticist L. L. Cavalli-Sforza(professor at Stanford University since 1970) the Fyromians, southern Balkanians, western Turks and southern Italians are all part Greek due to Greek colonisation. See the 4th map down:
http://www.geocities.com/racial_reality/genetic_variation.html - http://www.geocities.com/racial_reality/genet...
<quoted text>
 

2. Yes, the Skops are part Greek
http://www.addthis.com/bookmark.php -  
 
 
http://www.topix.com/member/profile/fos27 - fos27

http://www.topix.com/poll/hot">

Joined: Sep 4, 2007
Comments: http://www.topix.com/member/profile/fos27 - 455
http://www.topix.com/forum/au/adelaide - Adelaide, Australia
Tuesday Jan 15
 
A striking demonstration of the persistence of the Greek genetic signature through time can be found in the link below. The 4th figure down shows the 4th principal component of autosomal DNA variation in Europe and shows a strong cline centered in Greece. Not only is the Greek genetic legacy clearly detectible today, but it is detectible among not only the Greeks, but all their neighboring populations of partial Greek ancestry:
http://www.geocities.com/racial_reality/genet... - http://www.geocities.com/racial_reality/genet...

DURI I MISLAT NA UNION????  голема%20насмевка  голема%20насмевка  голема%20насмевка

3. WHY SHOULD R.O.M. UNITE WITH HELLAS

created by: EMPEROR | Friday Dec 21

< =/poll/vote method=post>< = value=K2A7N8SG08EAOH36 name=pollid> < = value=1200825229 name=timestamp>
  •  They are the same people
  •  They share common ancestors
  • They share same folklore
  •  They have the same customs
  • They have the same traditions
  •  They have the same dances
  •  They have the same music
  •  They revere the ancients
  •  They are tough rugged people
  •  They are stubborn people
TAKA DA VIE BOLGARITE ZA JABE TOLKU PARI ZA PROPAGANDI I DOGOVORI SO NIV KOGA SEGA TIE VIKAAT DEKA NE SME BOLGARI TUKU SME GRCI????  трепкање  голема%20насмевка
 
 


Постирано од: borec
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:51
Originally posted by Vladimir88 Vladimir88 напиша:

Се изгуби нешто полковников :)
 
Bara "novi dokazi" koga tie mu se veke "busted".  голема%20насмевка
 
 


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:56
Originally posted by borec borec напиша:

[QUOTE=Vladimir88]Се изгуби нешто полковников :)

bare az nesam zagubil ni6to samo vie deto kradete!!!!istoriqta de.a za notarialnia akt za macedoniq 6te pi6a pak!!!!!


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 11:59
da znaete che o6te e v sila ofertata na bulgaria koiato glasi slednoto!!!koito predstavi dokument ili kakvoto i da e bilo s koeto da pokage che makedonci e imalo kato narod ili dargava predi 1944g poluchava ne 1000000 evro a 2 000 000 taka che pobarzaite sme6nici


Постирано од: pol.B.Drangov
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:01
i kvo za garcite ti za grak li se smqta6 we nali be6e srapche ko stana sq?


Постирано од: borec
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:02
Originally posted by pol.B.Drangov pol.B.Drangov напиша:

Originally posted by borec borec напиша:

[QUOTE=Vladimir88]Се изгуби нешто полковников :)

bare az nesam zagubil ni6to samo vie deto kradete!!!!istoriqta de.a za notarialnia akt za macedoniq 6te pi6a pak!!!!!
 
NE BASH TE RAZBRAV "DRUZE" POLKOVNICHE ( газење%20од%20смеење) megutoa se nadevam deka ke znaesh da prochirash gore sto pishuva i deka NAJPOSLE KE BIDESH VO TEK SO RABOTITE STO SE SLUCHUVAAT.  голема%20насмевка
 
Znachi sega ke treba i vie za da i parirate na "Grcija" da smenite neshto...inache KE TREBA VOJNA SO NIV DA NAPRAVITE.  трепкање
 
 


Постирано од: anakin
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:03
az iskam da te pitam

demek njakoj polkovnik si

e pitanje mi e

zasto si tuk???,
ima cel tvoe dovagjanje tuk
se custvuvaz zadovolen s samijat sebesi???????
ako ne sa cusvuvas zadovolem prikluci sa slobodno
zdravej i ti i tvoja familija-------------
SILATA NEKA E SO VAS a ako ne vi treba, neka, i taka ne e nekoj trosok, ja ima nasekade okolu nas.Постирано од: borec
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:05

Doma izgleda NE mu go priznavaat chinot - pa tuka probuva. голема%20насмевка

 
 


Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:08
Ало, пол. Дрангов, поне малко уважение към домакините, а. И пиши на кирилица, като си толкова българин. Аман от "патриоти".....


Постирано од: anakin
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:10
koj si ti more blesav da kazuvas kako koj kje pise
no
nemora da stava seski i cetvorki
nie nesme zabetonirani v glava kako tukomomgolite
rzbirme sicko hubavo i bez broevite i glupavite vasi bukbi kako q


-------------
SILATA NEKA E SO VAS a ako ne vi treba, neka, i taka ne e nekoj trosok, ja ima nasekade okolu nas.Постирано од: ntg2003
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:13
Това за мен мастер ли беше? или по принцип...


Постирано од: anakin
Датум на внесување: 20.Јануари.2008 во 12:14
po princip
hahahahhahah
zasto tvoite postove vinagi me nasmivaat
големо%20гушкање


-------------
SILATA NEKA E SO VAS a ako ne vi treba, neka, i taka ne e nekoj trosok, ja ima nasekade okolu nas.
Испечати | Затвори го прозорот

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2011 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk