Испечати | Затвори го прозорот

Куран - нешто општо за оваа книга

Испечатено од: IDIVIDI forum
Категорија: Стил на живот
Име на форумот: Вероисповед
Опис на форумот: Право на личен избор
URL: http://forum.idividi.com.mk/forum_posts.asp?TID=21250
Датум на принтање: 18.Јуни.2024 во 21:25
Верзија на софтверот: Web Wiz Forums 10.03 - http://www.webwizforums.com


Тема: Куран - нешто општо за оваа книга
Постирано од: evangelist
Наслов: Куран - нешто општо за оваа книга
Датум на внесување: 21.Декември.2009 во 17:33
Тука многу пати читаме работи за к*ранот, се прашувам: Која е оваа книга, каде и од кого е напишана. паднала ли од небо или сепак е напишана од човек.

дали во некој музеј има оргинални ракописи од оваа книга и каде се наоѓаат.


благодарамКоментари:
Постирано од: vlad0
Датум на внесување: 22.Декември.2009 во 09:30
оваа книга е напишана од човек не е падната од небо..
во музеј можно е да има написи од старите времиња ама не сум сигурен


-------------
Која е таа љубовна состојка која не држи поврзани за оние кои ги сакаме и покрај тоа што ни нанесуваат многу голема болка?!


Постирано од: el_kevser
Датум на внесување: 22.Декември.2009 во 17:19
pozdrav do evangelist,


bozja kniga objavena na bozjiot pratenik muhamed a.s

k*ranska ta objava mue prenesena na muhamed preku gabriel
k*ranot ne izvestuva deka e zapisan vo vremeto na pretnikot toj citat e ovoj
EDEN PRATENIK OD ALLAH KOJ IM GI KAZUVA STRANICITE CISTI, VO KOI IMA PROPISI ISPRAVNI,98,2,3.
MUHAMED IMAl MNOGU PISARI OKOLU SEBE A NAJSLAVEN E ZEJDidn sabit.
sekogas koga edna sura od k*ranot bil objaven pratenikot povikuval eden od svoite pisari mu go diktiral toa sto mue objaveno precizirajki go tocnosto mesto za noviot fragment po diktiranjeto muhamed baral od pisarot da mu go procita ona sto go zabelezal za da moze da gi koregir NEDOSTATOCITE AKO GI IMA , muhamed sekogas vo mesecot ramazan go izucuval k*ranot pred gabriel
muhamed im preporacuval na vernicite da go naucat k*ranot naizust ..k*ranot e na najvisok stepen na nevoobicaen izras so koj izras lugeto ne mozat da pristapat kade vo sura el bekara veli
ako se somnevate vo ona sto mue objavena na svojot rob napravete vie edna sura slicna nemu objavena, . cesniot k*ran ni kazuva za drevnata civilizacija a poznato nie deka muhamed ne znael da cita i da pisuva nitu rabotel so naucnicite vo ucilistata k*ranot e razlikuva od drugite poranesni objavi, fakt e deka k*ranot iako golem i obsezen so nauki e cist od prtivrecnosti i megusebni osporuvanja be smenenie toa ni dokazuva deka e delo na vozviseniot Allah kade sto veli vo mk*ran
A ZOSTO TIE NE RAZMISLUVAAT ZA k*rANOT ?
DA E TOJ OD NEKOJ DRUG , ANE OD ALLAH SIGURNO BI NASLE VO NEGO MNOGU PROTIVRECNOSTI''AN NISA82.

prvata objava sto mue objavena na muhamed e ovaaa ;;
CITAJ VO IMETO NA GOSPODAROT TVOJ KOJ SOZDADE GO ZOADADE COVEKOT OD NESTO STO SE ZAKACUVA!, CITAJ ZASTO GOSPODAROT TVOJ NAVISTINA E NAJBLAGODAREN, GO POUCUVA SO PEO ; GO POUCI COVEKOT SO ONA STO NE GO ZNAESE;;96,1,5,.
NO NE OPOMENA E TOA NAVISTINA PA KOJ SAKA OPOMENATA KE GO OPOMENE VO STRANICITE POCITUVANJI VOZVISENI I CISTI MEGU RACETE NA PISUVACITE CESNI I DOBROTVORNI!
NO TOAA E k*rAN SLAVEN VO LEHVI MAHFUS SOCUVAN! DA TOA E k*rAN BLAGORODEN VO KNIGATA SOCUVAN!
GO DOPIRAAT SAMO CISTITE TOJ E OBJAVA OD GOSPODAROT NA SVETOVITE, ZBORUVAAT OVAA SE PRIKAZNI NA ODAMNESNITE KOI GI PROPISA I MU SE KAZUVAAT NAUTRO I NAVECER,
cesniot k*ran gi sodrzi site oblici na ubavi literaturni izrazi razni vidovi potvrduvanja sporeduvanje opisuvanje , ,,
k*ranot sodrzi vesti za nastanite ednostavno    koi ke se slucat vo idnina i koi se slucile ,
k*ranot se povrzuva so modernata nauka vo koja ni govori za astronomijata , za zemjata , za rastitelniot i zivotinskiot svet,za coveckata repodukcija ,ni kazuva za drevnitte civilizacii ,
vo k*ranot se navedeni delumno ili nedelumno naucni vistini dokazi za koi arapite i muhamed a.s nisto ne znaele , cesniot k*ran e vecno cudo koe se cita vo site kraevi   na celiot svet , bidiiki allah zede obvrska deka ke go socuva ,kade veli;; NIE NAVISTINA JA OBJAVIVME OPOMENATA, NIE NAVISTINA KE JA CUVAME.15,9,.
bog navistina celosno go ispolnil svoeto vetuvanje , i nitu edna bukva ili zbor nee smeneta k*ranot postoi vo negoviot pvobiten i originl arapski tekst koj stoo nee izmesan so zborovite na pratenikot muhamed , toje cist i kompleten govor od boga., natprirodnosta na cesniot k*ran e vecna i negovata vrednost , od denot na objavata pa se do denes nee namalena negovite dokazi i den denes vosh*tuvaat i osvojuvaat a negovoto osporuvanje e apsurd svetot e poln so inaetcii besboznici i protivnici vo site sekti i veri no site tie se nemokni da donesat tekst koj ke bide raven i na najkusata k*ranska objava (sura) kade veli;
AKO SE SOMNEVATE VO ONA STOE OBJAVENO DO ROBOT NAS TOGAS DONESETE EDNA SURA STO KE BIDE SLICNA NA NEMU OBJAVENITE I POVIKAJTE GI ZA SVEDOCI ONIE NA KOI OSVEN ALLAH SE POVIKUVATE DOKOLKU VISTINATA JA GOVORITE,2,23,.

k*ranot e izras za objavata koja na muhamed a.s mu ja prenel gabriel i koja vernicite vednas ja prepisuvale i ja ucele na izust i ja recitirale za vreme na molitvite nea muhamed licno ja podelil na suri a tie se sobrani vdnas po smrta na pratenikot a vo vremeo na halifatot osman e formiran tekst koj denes go poseduvame , na originalen arapksi jazik ;;znaci prestavuva direktna objavena bozji zbor osnoven izvor vo veruvanjeto i praksata nasekoj musliman .

pozdrav.-------------
kazuvajte ja vistinata kolku i da im e gorcliva na lugeto


Постирано од: Tetratka
Датум на внесување: 22.Декември.2009 во 18:22
бозја книга објавена на бозјиот пратеник мухамед а.с

к*ранска та објава муе пренесена на мухамед преку габриел
к*ранот не известува дека е записан во времето на претникот тој цитат е овој
ЕДЕН ПРАТЕНИК ОД АЛЛАХ КОЈ ИМ ГИ КАЗУВА СТРАНИЦИТЕ ЦИСТИ, ВО КОИ ИМА ПРОПИСИ ИСПРАВНИ,98,2,3.
МУХАМЕД ИМАл МНОГУ ПИСАРИ ОКОЛУ СЕБЕ А НАЈСЛАВЕН Е ЗЕЈДидн сабит.
секогас кога една сура од к*ранот бил објавен пратеникот повикувал еден од своите писари му го диктирал тоа сто муе објавено прецизирајки го тоцносто место за новиот фрагмент по диктиранјето мухамед барал од писарот да му го процита она сто го забелезал за да мозе да ги корегир НЕДОСТАТОЦИТЕ АКО ГИ ИМА , мухамед секогас во месецот рамазан го изуцувал к*ранот пред габриел
мухамед им препорацувал на верниците да го науцат к*ранот наизуст ..к*ранот е на највисок степен на невообицаен израс со кој израс лугето не мозат да пристапат каде во сура ел бекара вели
ако се сомневате во она сто муе објавена на својот роб направете вие една сура слицна нему објавена, . цесниот к*ран ни казува за древната цивилизација а познато ние дека мухамед не знаел да цита и да писува ниту работел со науцниците во уцилистата к*ранот е разликува од другите поранесни објави, факт е дека к*ранот иако голем и обсезен со науки е цист од пртиврецности и мегусебни оспоруванја бе сменение тоа ни доказува дека е дело на возвисениот Аллах каде сто вели во мк*ран
А ЗОСТО ТИЕ НЕ РАЗМИСЛУВААТ ЗА к*рАНОТ ?
ДА Е ТОЈ ОД НЕКОЈ ДРУГ , АНЕ ОД АЛЛАХ СИГУРНО БИ НАСЛЕ ВО НЕГО МНОГУ ПРОТИВРЕЦНОСТИ''АН НИСА82.

првата објава сто муе објавена на мухамед е овааа ;;
ЦИТАЈ ВО ИМЕТО НА ГОСПОДАРОТ ТВОЈ КОЈ СОЗДАДЕ ГО ЗОАДАДЕ ЦОВЕКОТ ОД НЕСТО СТО СЕ ЗАКАЦУВА!, ЦИТАЈ ЗАСТО ГОСПОДАРОТ ТВОЈ НАВИСТИНА Е НАЈБЛАГОДАРЕН, ГО ПОУЦУВА СО ПЕО ; ГО ПОУЦИ ЦОВЕКОТ СО ОНА СТО НЕ ГО ЗНАЕСЕ;;96,1,5,.
НО НЕ ОПОМЕНА Е ТОА НАВИСТИНА ПА КОЈ САКА ОПОМЕНАТА КЕ ГО ОПОМЕНЕ ВО СТРАНИЦИТЕ ПОЦИТУВАНЈИ ВОЗВИСЕНИ И ЦИСТИ МЕГУ РАЦЕТЕ НА ПИСУВАЦИТЕ ЦЕСНИ И ДОБРОТВОРНИ!
НО ТОАА Е к*рАН СЛАВЕН ВО ЛЕХВИ МАХФУС СОЦУВАН! ДА ТОА Е к*рАН БЛАГОРОДЕН ВО КНИГАТА СОЦУВАН!
ГО ДОПИРААТ САМО ЦИСТИТЕ ТОЈ Е ОБЈАВА ОД ГОСПОДАРОТ НА СВЕТОВИТЕ, ЗБОРУВААТ ОВАА СЕ ПРИКАЗНИ НА ОДАМНЕСНИТЕ КОИ ГИ ПРОПИСА И МУ СЕ КАЗУВААТ НАУТРО И НАВЕЦЕР,
цесниот к*ран ги содрзи сите облици на убави литературни изрази разни видови потврдуванја споредуванје описуванје , ,,
к*ранот содрзи вести за настаните едноставно    кои ке се слуцат во иднина и кои се слуциле ,
к*ранот се поврзува со модерната наука во која ни говори за астрономијата , за земјата , за растителниот и зивотинскиот свет,за цовецката реподукција ,ни казува за древнитте цивилизации ,
во к*ранот се наведени делумно или неделумно науцни вистини докази за кои арапите и мухамед а.с нисто не знаеле , цесниот к*ран е вецно цудо кое се цита во сите краеви   на целиот свет , бидиики аллах зеде обврска дека ке го соцува ,каде вели;; НИЕ НАВИСТИНА ЈА ОБЈАВИВМЕ ОПОМЕНАТА, НИЕ НАВИСТИНА КЕ ЈА ЦУВАМЕ.15,9,.
бог навистина целосно го исполнил своето ветуванје , и ниту една буква или збор нее сменета к*ранот постои во неговиот пвобитен и оригинл арапски текст кој стоо нее измесан со зборовите на пратеникот мухамед , тоје цист и комплетен говор од бога., натприродноста на цесниот к*ран е вецна и неговата вредност , од денот на објавата па се до денес нее намалена неговите докази и ден денес восх*туваат и освојуваат а неговото оспоруванје е апсурд светот е полн со инаетции бесбозници и противници во сите секти и вери но сите тие се немокни да донесат текст кој ке биде равен и на најкусата к*ранска објава (сура) каде вели;
АКО СЕ СОМНЕВАТЕ ВО ОНА СТОЕ ОБЈАВЕНО ДО РОБОТ НАС ТОГАС ДОНЕСЕТЕ ЕДНА СУРА СТО КЕ БИДЕ СЛИЦНА НА НЕМУ ОБЈАВЕНИТЕ И ПОВИКАЈТЕ ГИ ЗА СВЕДОЦИ ОНИЕ НА КОИ ОСВЕН АЛЛАХ СЕ ПОВИКУВАТЕ ДОКОЛКУ ВИСТИНАТА ЈА ГОВОРИТЕ,2,23,.

к*ранот е израс за објавата која на мухамед а.с му ја пренел габриел и која верниците веднас ја преписувале и ја уцеле на изуст и ја рецитирале за време на молитвите неа мухамед лицно ја поделил на сури а тие се собрани вднас по смрта на пратеникот а во времео на халифатот осман е формиран текст кој денес го поседуваме , на оригинален арапкси јазик ;;знаци преставува директна објавена бозји збор основен извор во веруванјето и праксата насекој муслиман .

нели вака текстот е подобар....

посетете го http://www.agora.org.mk/goodbytes/enmkonvert/default.asp - сајтот. .. и многу е лесно да пишувате кирилица


-------------
за секој случај - користете ГРОМОБРАН!!!Постирано од: maria_magdalena
Датум на внесување: 22.Декември.2009 во 20:30
Благодарам за корекцијатаголемо%20гушкање. Да, текстот е далеку подобар, искрено нервира некогаш толкав текст постиран на латиница.
Пишувајте кирилица.


-------------
МИСЛИТЕ СЕ ОСЛОБОДЕНИ ОД ДАНОК.


Постирано од: el_kevser
Датум на внесување: 22.Декември.2009 во 22:22
да ке се обидимее   но научен сум да пишувам на латиница имајте го и тоа во предвид ви благодарам

http://www.youtube.com/watch?v=b8SDpfcpzvg - http://www.youtube.com/watch?v=b8SDpfcpzvg


многу убаво рецитиранје на к*ран ел - кијаме
ке ве замолам да го погледате има и превод на босански за оние кои саккаат да дознаат нешто повеке,

или на македонски-
http://www.youtube.com/watch?v=ZIzesnUZWdw - http://www.youtube.com/watch?v=ZIzesnUZWdw

однапред благодарам поздрав
-------------
kazuvajte ja vistinata kolku i da im e gorcliva na lugeto


Постирано од: Tetratka
Датум на внесување: 29.Декември.2009 во 11:18
Прочитавме доста работи за мухамед и габриел... и дека верниците го учеле наизуст (напамет)...

имало и многу писари...

На кој јазик зборувал габриел со мухамед...збунетост

на кое место се случувало тоа...
и во кое време..збунетост

каде се пазат преписите...збунетост
нели имало многу брзописци...
(знаеме добро дека во духот на ракописната традиција, речиси секоја култура поднадлежи на “грешки“)
дали во нив (ракописите на брзописците) се допуштени грешки...збунетост

и на крај... што е со народите што не го зборуваат тој јазик... а ја примаат таа вера (дали на сили или доброволно, Аллах знае)...

и многу сум љубопитен кога за прв пат
к*ранот е преведен и на кој јазик...збунетост

нешто општо за к*ранскиот канон... ако може тоа така да се дефинира...


зашо од овие историски работи... нема нити една мала ситница во горенаведениот пост...

однапред
благодарам за одговорите...големо%20гушкање


-------------
за секој случај - користете ГРОМОБРАН!!!Постирано од: Mindy
Датум на внесување: 21.Август.2010 во 18:27
Koga sme kaj k*ranot , ja simnav knigata vo pdf prevedena na makedonski jazik i planiram da pocnam da ja citam za da napravam sporedba so Biblijata koja ja imam 2 pati procitano.

eve http://www.islamski-centar.org/web/index.php/component/remository/?func=fileinfo&id=18 - LINK ZA DOWNLOAD


Inaku nemam nikakvi predrasudi so religiite, cisto od ljubopitstvo i malku verski da se educiram среќа


Постирано од: KINGDAVID
Датум на внесување: 21.Август.2010 во 18:36
Originally posted by Mindy Mindy напиша:

Koga sme kaj k*ranot , ja simnav knigata vo pdf prevedena na makedonski jazik i planiram da pocnam da ja citam za da napravam sporedba so Biblijata koja ja imam 2 pati procitano.

eve http://www.islamski-centar.org/web/index.php/component/remository/?func=fileinfo&id=18 - LINK ZA DOWNLOAD


Inaku nemam nikakvi predrasudi so religiite, cisto od ljubopitstvo i malku verski da se educiram среќаNe e loso covek da bide informiran sto veruvaat drugite religii да


Постирано од: Mindy
Датум на внесување: 21.Август.2010 во 18:42
taka e druze да


Постирано од: teodul
Датум на внесување: 07.Септември.2010 во 22:39
(kоран 10, 94)
(аллах рече моамеду) Ako сумљаш у oно што ти oбљављујемо, упитај oне (Жидове и Кршчане) koji Читају Kњигу (БИБЛИЈУ), прије тебе објављену
Во една од темите на форумот го сретнав ова . Дали поголемите познавачи на к*ранот ке ми го објаснат??


Постирано од: mrzla
Датум на внесување: 07.Септември.2010 во 22:50
Пред 2-3 години кога бев на одмор во куќата имаше еден дел од расфрлани книги,состави,тетратки.....ќерката на газдарицата била професорка
во сето тоа беше и к*ранот.
Ми дојде на идеја да ја земам,бидејќи занекого беше неважна и зафрлена ама не ја земав.
и сега ми е криво

-------------
И бричот падна на колена пред зборот:

Те преколкувам кажи како да се наострам како тебе,сакам да колам без да пуштам крв


Постирано од: EvAngelos
Датум на внесување: 08.Септември.2010 во 15:42
http://www.youtube.com/watch?v=5jSq89TMflk -


Постирано од: Templarius
Датум на внесување: 08.Септември.2010 во 23:33
Originally posted by EvAngelos EvAngelos напиша:

http://www.youtube.com/watch?v=5jSq89TMflk - [COLOR="#0000ff - Научните чуда во Кyранот - РАЗОБЛИЧЕНИ![/COLOR -Odlicen link EvAngelose - ako se secavash isto toa go napravivme i ovdeka na forumov .... eeeeee toa bea vreminja hahahahahahaha

Pozdrav

-------------
Give me your secrets
Bring me a sign
Give me a reason
To walk the fire
See another dawn
Through our son's eyes
You give me a reason
To walk the fire.


Постирано од: ANTEROS
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 00:23
Зошто за Куpанот се вика дека е печат на сите Божји објави?


Постирано од: Messenger
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 14:58
Taka se veli samo od muslimanite i od nikoj drug.-------------
Truth needs no laws to support it. Throughout history only lies and liars have resorted to the courts to enforce adherence to dogma.


Постирано од: el_kevser
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 15:31
Originally posted by ANTEROS ANTEROS напиша:

Зошто за Куpанот се вика дека е печат на сите Божји објави?

zatoa sto vo neaa se objaveni site bozji knigi od poranesnite narodi, od adam pa do abraham do mojsej isus i posledniot verovesnik muhamed.s.a.v,s opfaka znaenje za poranesnite narodi i informiraa za nivnata sostojbaa , ja odvojuva vistinata od nevistinata govori za onie koi go napustile boga se upropastile onoj koj bara drug bog osven ediniot bog e vo zabluda , k*ranot sodrzi vesti za nastanitee koi ke se slucat vo idnina koi se slucile tokmu onaka kako sto bile najaveni , ni donesuva vesti za unistenite drevni civilizacii , cesniot k*ran kerim e vecno cudoo koi se cita vo site kraevi na celiot svet , taa e edinstvena kniga od objavenite knigi , koja e socuvana do den denes bes nikakva promena , samiot vozvisen Allah dz.s. vo k*ran kerim kazuva, NAVISTINA NIE TI GO OBJAVIVME k*rANOT I NAVISTINA NIE KE GO SOCUVAME ,,,
ovaa e kniga kako izvor na upatstva , bozja objavaa i govor koj go spasuva covekot od sekakvi optovaruvanja koi go zateknuvaat.zatoa k*ran kerim e pecat na site bozji objavi koi sitee tie bozji objavi gi sodrzi k*ranot kazuvaa za mojej za isuss i.t.n,

evee samo ke citiram eden stih od k*ran


i spomnigo musa(mojsej) vo knigataa toj navistina bese cist; pratenik i verovesnik, i nie go povikavme od pravecot na tur, od desnata strana i go priblizivme za da slusne, i nie mu go podarivme harun od mislosta nasa, bratot negov za verovesnik.,
po niv go isprativme isa(isus) sinot na mejjem kako potvrda za tevratot(tora) pred nego objaven a nemu mu go objavivme indzilot(evangelie), vo koj sto imase upatstvo i svetlina za da go potvrdi tevratot, pred nego objaven, vo koj sto isto taka imase upatstvo i pouka za bogobojazlivite.
i nie tebe o muhamede! ti ja objavivme knigata so vistinata kako potvrda za knigite pretgodno objaveni i nad niv da bdee.

kaziim oo , muhamed!
nie iskreno veruvame vo allah i sme poslusni, nie nemam drug bog osven nego, veruvame vo objavata sto ni ja objavi, i vo objavata sto mu ja objavi na abraham, i na objavata na negovite sinovi ismail i ishak i vo objavata na jakub i vo ona sto im go objavi na vnucite veruvame i vo ona sto mue objaveno na mojsej i na isa (isus), i vo ona sto im go objavi allah na negovite pejkamberi nie veruvame vo seto toa i ne pravime razlika megu niv

-------------
kazuvajte ja vistinata kolku i da im e gorcliva na lugeto


Постирано од: Messenger
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 15:40
Da, tokmu na toa mislev koga rekov:

Originally posted by Messenger Messenger напиша:

Taka se veli samo od muslimanite i od nikoj drug.


Oti ako se prashaat hristijanite, budistite, hindusite, sikite, mormonite, taoistite, zenistite, bahaistite, kandoblijcite, zoroasterejcite, zantereite, djanaistite, shintoistite, taoistite, jehovinite svedoci... tie kje kazhat neshto drugo.

-------------
Truth needs no laws to support it. Throughout history only lies and liars have resorted to the courts to enforce adherence to dogma.


Постирано од: ANTEROS
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 18:59
Дали можеме да веруваме дека Куpанот е коректор на искривенот верување на евреите и христијаните, и дека спомнативе две групи треба да се одрекнат од она што за нив до ден денешен се свети книги, и да се осврнат кон Kypанот и да ги прилагодат своите верувања и обожавање на Бог на начин на кој тоа е опишано дека треба во Kypaнот?


Постирано од: Messenger
Датум на внесување: 02.Ноември.2010 во 19:43
Ova e samo veruvanje na muslimanite. Ako prifatish takvo veruvanje za vistinito togash morash da prifatish deka drugite se pogreshni.

Vazhi i obratnoto.

Akcentot na seto ova lezhi vo zborot veruvanje.

A se veruva samo vo neshto za shto ne sme sigurni, oti ako sme sigurni togash nema da govorime za veruvanje, tuku za znaenje. No togash nema nitu da spomnuvame vera, tuku kje velime nauka.

So drugi zborovi, mozheme da si veruvame vo shto sakame i s'e dodeka toa ne go dokazheme preku sekoe somnenie nikoj nema da ni obrne seriozno vnimanie.

-------------
Truth needs no laws to support it. Throughout history only lies and liars have resorted to the courts to enforce adherence to dogma.


Постирано од: EvAngelos
Датум на внесување: 09.Ноември.2010 во 00:28
Originally posted by ANTEROS ANTEROS напиша:

Дали можеме да веруваме дека Куpанот е коректор на искривенот верување на евреите и христијаните, и дека спомнативе две групи треба да се одрекнат од она што за нив до ден денешен се свети книги, и да се осврнат кон Kypанот и да ги прилагодат своите верувања и обожавање на Бог на начин на кој тоа е опишано дека треба во Kypaнот?


Се разбира дека можеш. Човек може да си верува во што сака. Македонија е секуларна земја и слободата на личната вера ти е гарантирана со уставот. Јас имам еден пријател што верува дека реалниов свет е всушност проекција на некоја видео игрица. Нешто слично како во Матрикс филмот. Можеби на некој ова верување ќе му изгледа смешно, ама сепак тоа си е негово лично убедувања и се разбира дека и тој може да си верува во тоа и никој не смее да му го попречи неговото право да си верува така.


-------------
Посветен на изворното христијанство проповедано од Христос и апостолите.


Постирано од: MalcolmX
Датум на внесување: 13.Март.2012 во 17:30
Новиот превод на значењето на Благородниот Куран на македонски литературен јазик - Второ издание излезе од печат. Истиот може да се најде во неколку градови во Македонија, меѓу кои во Скопје, Кичево, Дебар и Струга. Во Скопје го има и во книжара Табернакул. Цената изнесува 500 ден, и е во ограничени количини. Па повелете набавете го ова најново издание. За повеќе информации обратете се на povikkonvistinata@gmail.com.Постирано од: MalcolmX
Датум на внесување: 18.Март.2012 во 14:56
Чудата на Иса(Исус) а.с. спомнати во Куранот


Куранот ги споменува следниве чудеса на Месијата:

Уште додека бил во колевка зборувал како возрасен човек : „Тој ќе им зборува на луѓето уште во колевка, а и како возрасен, и честит ќе биде.“ (Али Имран 46).

„И таа дојде со него кај народот свој, носејќи го. 'О Мерјем[1]'-рекоа тие- 'нешто нечуено си сторила! Еј ти, која според моралот наликуваш на Харун, татко ти не беше никаквец, а мајка ти не беше блудница'. Таа него им го посочи- 'Како да зборуваме со дете во колевка'- рекоа тие. 'Јас сум Аллахов роб-рече тој- Тој мене Книга ќе ми даде и веровесник ќе ме направи'. “ (Мерјем 27-30)

Од глина направил облик во форма на птица и кога вдахнал во неа, таа, со Божја волја, се претворила во вистинска птица. Исцелил човек кој бил роден слеп. Ги лечел лепрозните. Оваа болест била многу раширена меѓу Евреите и предизвикувала големи проблеми, ако го земеме предвид верозаконикот кој тогаш постоел во еврејското општество. Овие чудеса во Куранот се споменуваат во следните зборови на Возвишениот: „Кога Аллах ќе каже: ' О Иса, сине Мерјемин, сети се на благодатта Моја кон тебе и кон мајката твоја: кога со Џибрил[2] те помогнав, па со луѓето уште од колевка и како зрел маж разговараше; и кога на писменост и на мудрост, и на Тевратот[3] и на Инџилот[4] те научив; и кога со волјата Моја од глина направи нешто како птица и вдахна, и кога таа со волјата Моја стана птица; и кога со волјата Моја од раѓање слеп и лепрозен исцелуваше; и кога со волјата Моја мртвите ги креваше; и кога од тебе синовите Израилови ги одбив, кога јасни докази им донесе, па тие меѓу нив кои не веруваа-викнаа: 'Ова не е ништо друго туку вистинска магија.' “ (Ел Маида 110). На луѓето им говорел што да јадат и што да складираат во своите домови.

На тоа укажува и следниов Курански ајет: „И ќе ви кажувам што јадете и што во домовите ваши натрупувате!“. (Али Имран 49). Од небото им спуштал на луѓето трпеза. Од оваа храна јадел тој и неговите придружници, а за тоа посведочува овој ајет: „Иса, синот Мерјемин рече: ' О Аллах, Господару наш, спушти ни од небото трпеза да ни биде празник, и на првите од нас и на подоцнежните, и чудо Твое, и снабди нè, а Ти си најдобриот Снабдувач.' “ (Ел Маида, 114).[1] Марија [2] Гаврил [3] Тора [4] Евангелието

-------------
Кој ќе спаси еден човечки живот е како да го спасил целото човешство, а кој ќе убие еден невин човечки живот е како да го убил целото човештво.- Куран


Постирано од: EvAngelos
Датум на внесување: 18.Март.2012 во 15:38
Originally posted by MalcolmX MalcolmX напиша:

Чудата на Иса(Исус) а.с. спомнати во Куранот


А дали во Кyранот е спомнато некое чудо на Мухамед?


-------------
Посветен на изворното христијанство проповедано од Христос и апостолите.


Постирано од: MalcolmX
Датум на внесување: 18.Март.2012 во 16:59
Да, поделбата на Месечината...Исра и Мираџ, сонот кој го видел како ќе влезат во Мека како победници со бричени глави или кратени коси, мислам познати ти се овие чуда и си читал за нив, нив ги има во Куранот.

п.с. сум мислел дека ти си го прочитал Куранот, затоа што во некои наврати се обидуваше да го толкуваш во некои теми каде што читав, ама по се изгледа не си го прочитал, поз.

-------------
Кој ќе спаси еден човечки живот е како да го спасил целото човешство, а кој ќе убие еден невин човечки живот е како да го убил целото човештво.- Куран


Постирано од: EvAngelos
Датум на внесување: 18.Март.2012 во 23:27
Originally posted by MalcolmX MalcolmX напиша:

Да, поделбата на Месечината...Исра и Мираџ, сонот кој го видел како ќе влезат во Мека како победници со бричени глави или кратени коси, мислам познати ти се овие чуда и си читал за нив, нив ги има во Куранот.


1. Во Кyранот никаде не пишува дека Мухамед ја поделил Месечината. Има еден ајет што вели: „Се ближи Часот и месечината се раздели!“ (Ел Камер 54:1) Но ова е толку нејасен ајет што и меѓу самите муслимани има различни мислења за кој „час“ се работи таму. Некои толкуваат дека тоа е еден од знаците за судниот ден бидејќи за тоа се зборува подоле во сурата. Сеедно, неверојатно е дека тоа се случило од следниве причини:

- Да имало такво нешто, тоа би било спектакл на небото и истото би било забележано од илјадници луѓе, а исто така и од писателите и историчарите. Сепак историјата не познава таков настан. Изгледа како дел од чудото да било и тоа што Алах на сите луѓе им ги спуштил главите надоле или пак сите ги заспал и само Мухамед бил буден тогаш.

- Кога неверниците барале знак(чудо) од Мухамед, тој јасно им давал до знаење дека тој е само обичен пејгамбер, опоменувач и не спомнал никакво направено од него чудо:

„И зборуваат: “Никогаш нема да ти веруваме се додека не направиш да прсне вода од земјата, вода која ќе извира “,или: “ако имаш бавча со урми и со лозја па да направиш да избувнат големи реки од неа”, или: “ако не го срушиш небото врз нас - како што сметаше - во парчиња”, или; ако не ни ги доведеш Аллах и мелеките за помош“, или: “ако немаш куќа со украси” - или ако не се извишиш на небо - уште: нема да ти веруваме и во извишувањето твое се додека не ни спуштиш Книга што ќе ја читаме.” Кажи: “Славен нека биде Господарот мој! Не сум ли јас само човек пејгамбер!?”“ (Сура Ел-Исра 17:90-93)

Тука гледаме како луѓето очајно барале некаков, било каков, знак, чудо што ќе потврди дека Мухамед е Божји пратеник, но тој не спомнал никакво чудо, никаков знак, туку само рекол: „Не сум ли јас само човек пејгамбер?“ тага

„Па, можеби ќе оставиш од она што ти се објавува и од она што ги стеснува градите твои, зашто зборуваат: “Зошто не му е спуштен ковчег или зошто не дојде со него мелек?Ти си, навистина, опоменувач! Аллах е Закрилник на се!“ (Сура Худ 11:12)

„Оние кои не веруваат, велат: “Зошто не му се објавува знамение од Господарот негов?Ти си само опоменувач. Секој народ има упатувач!“ (Сура Ер-Рад 13:7)

Луѓето збунети се прашувале зошто не му се објавува некакво знамение од неговиот Господар? Но Алах го теши Мухамед велејќи му „Ти си само опоменувач“, со други зборови: Твојата работа не е да правиш чуда, туку само да ги опоменуваш - што повторно е доказ дека Мухамед не направил никакво чудо.

Тие се колнат во Аллах, со најголема заклетва, дека, ако им дојде чудо, сигурно поради тоа верници ќе станат. Кажи: „Сите чуда се во Аллахова власт! ” А од каде вие знаете дека тие, кога би им дошло тоа, верници ќе станат, и дека Ние срцата нивни и очите нивни нема да ги запечатиме, и дека нема да веруваат како што ни претходно не веруваа, и дека нема да ги оставиме да талкаат во заблудата своја расеани?“ (Сура Ел Енам 6:109-110)

Погледнете, луѓето дури се колнеле и тоа со најголема заклетва дека доколку Мухамед направи некакво чудо дека тие ќе поверуваат во него и ќе станат негови верници. А на тоа Мухамед им одговара „Сите чуда се во Аллахова власт!“ Потоа објаснува дека и доколку би им дошло некакво чудо преку Мухамед, дека тие пак не би верувале. Значи повторно гледаме луѓе кои очајно бараат некакво чудо од Мухамед, но за возврат добиваат само зборови „Сите чуда се во Аллахова власт!“ или парафразирам: „Абе и да ви направиме чудо џабе е, вие пак нема да верувате“.


2. Што се однесува до Исра и Мираџ, единствениот сведок дека Алах го прошетал Мухамед од Мека до Ерусалим (а потоа до највисокото небо) е самиот Мухамед. Замисли утре наутро да ти дојде комшијата и да ти рече дека ноќеска, додека сите спиеле, Бог го земал доцна во ноќта и го прошетал до Ерусалим и по небесата. Ќе му веруваш?

-------------
Посветен на изворното христијанство проповедано од Христос и апостолите.


Постирано од: MalcolmX
Датум на внесување: 20.Март.2012 во 14:30
Одговорено ти е на ова и правен е дијалог на форумов уште со Даија, се сеќаваш? Предпоставував дека затоа и прашуваш ти , а не дека не знаеш, со вакви ефтини фрки можеш да ги лажеш сега на саем децата, ако воопшто си на саемот. Иначе, ако гледаш така и Павле бил сам кога му се јавил наводно Исус и кога ја имал визијата, за ова атеистите те направиле ршим. Иначе колку само евреи прифатиле Ислам со чудата на Мухаммед а.с. можам и имињата да ги ставам тука и колку само арапи кога го чуле Куранот кои го разбирале арапскиот јазик увделе дека тоа не е говор од човек и дека далеку се разликува во секој сегмент и дека тоа е говор н Створителот, работи кои до негово време уште не биле случени Куранот зборува за тие работи и еден куп чуда на Мухаммед а.с. кои можам да ги ставам тука, ама како што евреите не му поверувале на Исус, и атеистите ти се смеат на тебе за чудата на Исус, така и ти не веруваш во Мухаммед а..с и неговите чуда и се исмејуваш ама тоа е твое мислење. За ова е зборувано и нема потреба пак да се отвора тема, не пијам нафта иако сум нов на форумот сум ги читал темите наназад кои сте ги зборувале... пс. кажи ми за модераторкава на идивиди што го прифатила Исламот дали е точно, гледам по приват се правиш на три и пол.

-------------
Кој ќе спаси еден човечки живот е како да го спасил целото човешство, а кој ќе убие еден невин човечки живот е како да го убил целото човештво.- Куран


Постирано од: Messenger
Датум на внесување: 21.Март.2012 во 03:15
Чудата не се доказ за ништо.

Затоа Исус и просветлените луѓе никогаш не сакале да прават чуда за да регрутираат верници.

Верникот не стапнува на вистински пат поради видените чуда.   И Ѓаволот прави чуда.


-------------
Truth needs no laws to support it. Throughout history only lies and liars have resorted to the courts to enforce adherence to dogma.


Постирано од: saguaro
Датум на внесување: 21.Март.2012 во 09:22
Originally posted by MalcolmX MalcolmX напиша:

пс. кажи ми за модераторкава на идивиди што го прифатила Исламот дали е точно, гледам по приват се правиш на три и пол.


???


Постирано од: ahmar1
Датум на внесување: 27.Март.2012 во 15:50
Originally posted by MalcolmX MalcolmX напиша:

пс. кажи ми за модераторкава на идивиди што го прифатила Исламот дали е точно, гледам по приват се правиш на три и пол.


До кога ќе продолжувате да се БЛАМИРАТЕ?!!Ко коинциденција баш лично ја познавам таа модераторка што наводно преминала во ислам и одма ја прашав(и ова беше пред ,месеци и месеци).Дури не знаела дека она наводно станала муслиманка?!!
Очигледно дека проблемот со вас е што безобразно ЛАЖЕТЕ кога учествувата на верска дебата и не само за ова,а следен чекор вие и да се заканувате.
Ако некој ЛАЖЕ за да ја докаже својат позиција ,тогаш зошто воопшто би правел сериозен муабет со него и послем се жалите дека ве ребрачат и вреѓаат без потреба?!?


-------------
Илја дин,Илја бил ел Месија+++
нема друга вера освен правоверната,Христос е Месијата+++


Постирано од: Messenger
Датум на внесување: 07.Декември.2021 во 19:35
Оригиналниот теxт (текстови) од кој подоцна е компалиран Кopанот бил на Арамејски јазик ?

Затоа никој до сега не успеал да го пронајде "оригиналниот" Кoран ?  

Како што прашуваше ЕвАнгелос: "доколку Алах е сѐмокјен зошто не им кажал на верниците каде е изгубениот или сокриенот Коран? " 

Можниот одговор би бил: затоа што тој не постои бидејкји овој кој го имаме денес е компилација од некогашните оригинални арамејкји текстови за Исус и христијанското учење.

https://www.youtube.com/watch?v=1f11FFjcFLQ" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=1f11FFjcFLQ

https://www.youtube.com/watch?v=-UPloJW0Oo4" rel="nofollow - https://www.youtube.com/watch?v=-UPloJW0Oo4

-------------
Truth needs no laws to support it. Throughout history only lies and liars have resorted to the courts to enforce adherence to dogma.Испечати | Затвори го прозорот

Forum Software by Web Wiz Forums® version 10.03 - http://www.webwizforums.com
Copyright ©2001-2011 Web Wiz Ltd. - http://www.webwiz.co.uk